ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler

İnfertil Erkeklerde Semen Parametreleri ve Galektin-3 Seviyelerinin İlişkisi
The Correlation Between Semen Parameters and Galectin-3 Levels of Infertile Men
Received Date : 07 Dec 2020
Accepted Date : 06 Jan 2021
Available Online : 03 Feb 2021
aClinical of Embriology Ufuk University Faculty of Institute of Medical Science, Ankara, TURKEY bDepartment of Urology, Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara, TURKEY cDepartment of Obtetrics and Gynecology, Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara, TURKEY
Doi: 10.24074/tjrms.2020-80414 - Makale Dili: EN
Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery
ÖZET
Amaç: Galektin-3 (Gal-3) hücre etkileşimleri, kanser progresyonu, bulaşıcı organizmaların patogenezi ve immunomodulasyonda rol oynayan yaklaşık 30kDa’luk bir proteindir. Erkek üreme sisteminde; , testis, epididimis, vaz deferens, prostat, seminal vezikül ve semende tespit edilmiştir. Gereç ve Yöntemler: Bu araştırma bir üniversite hastanesi ortamında gerçekleştirilen prospektif bir kohort çalışmasıdır. İnfertilite şikayeti ve mevcut semen analizi ile başvuran erkekler çalışmaya alındı. Semende Gal-3 analizi, kemilüminesans mikropartikül immünassay testi ile gerçekleştirildi. Semen parametreleri Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine (WHO) (2010) göre değerlendirildi. Normozoospermi sperm sayısı ≥15x106 / ml, oligozoospermi ise sperm sayısı <15x106 / ml olarak tanımlandı. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 34,67±5,43 (min 24 - maks 52) yıldır. Katılımcıların %16,4'ünde oligozoospermi ve %83,5'inde normozoospermi vardı. Hastaların ortalama Gal-3 seviyeleri 216 ng/mL (min 8,6 - maks 794 ng/mL) iken, seviyeler oligozoospermide 162 ng/mL ve normozoospermi grubunda 90 ng/mL idi (p>0,05). Oligozoospermi grubunda Gal-3 seviyeleri ile total progresif sperm sayısı arasında negatif korelasyon bulundu (r = -0,479; p = 0,024). Sonuç: Bu çalışmanın bulguları, hatalı spermatogenezli olgularda Gal-3 düzeylerinin yükseldiği bilgisini desteklemektedir. Dahası, Gal-3'ün sperm hareketliliğindeki olası rolü, Gal-3 seviyeleri ile toplam progresif hareketli sperm fraksiyonu arasındaki negatif korelasyonla da desteklenmektedir. Bu protein hakkında spermatogenez ve sperm fonksiyonlarındaki potansiyel rolünü açıklığa kavuşturmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
ABSTRACT
Objective: Galectin-3 (Gal-3) is a ~30kDa protein which plays role in cell to cell interaction, cancer progression, pathogenesis of infections, and immunmodulation. In male reproductive tract, Gal-3 is present in testes, epididymis, vas deferens, prostate, seminal vesicles and in semen. Material and Methods: This is a prospective cohort study performed in a university hospital setting. Inclusion criteria were males suffering from infertility who admitted for semen analysis. Gal-3 analysis in semen was performed by chemiluminescent microparticle immunoassay. The semen parameters were evaluated according to World Health Organization criteria (WHO) (2010). Normozoospermia were defined as sperm count ≥15x106/ml and oligozoospermia were defined as sperm count <15x106/ml. Results: The mean age of the patients are 34,67±5,43 (min 24-maks 52) years. Among the participants, 16,4% had oligozoospermia and 83,5% had normozoospermia. The mean Gal-3 levels of patients were 216 ng/mL (min 8,6 - max 794 ng/mL), where as the levels were 162 ng/mL in oligozoospermia and 90 ng/mL in normozoospermia group (p>0,05). The Gal-3 levels were found to be negatively correlated with total progressive sperm count in oligozoospermia group (r=-0,479; p=0,024). Conclusion: The findings from this study supports the data that Gal-3 levels are increased in cases with faulty spermatogenesis. Moreover, the possible role of Gal-3 in sperm motility is also supported by the negative correlation between Gal-3 levels and total progressive motile sperm fraction. Further studies about this protein to clarify its potential role in spermatogenesis and sperm functions is still needed.