ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler

Total Abdominal Histerektomi ve Total Laparoskopik Histerektomi Yapılan Hastaların Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of Clinical Results in Patients With Total Abdominal Hysterectomy and Total Laparoscopic Hysterectomy
Received Date : 16 May 2021
Accepted Date : 12 Oct 2021
Available Online : 01 Dec 2021
aNecmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Konya, TURKEY
Doi: 10.24074/tjrms.2021-84488 - Makale Dili: EN
TJRMS.
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı hastanemizde yapılan total laparoskopik histerektomi (TLH) ve total abdominal histerektomi (TAH) ameliyatlarının klinik sonuçlarını karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'na Ocak 2015-Ocak 2021 tarihleri arasında başvuran ve total histerektomi uygulanan 353 hastanın klinik kayıtları retrospektif olarak incelendi. 152 hastaya TLH (Grup1) ve 202 hastaya TAH (Grup2) uygulandı. Hastaların ortalama yaşı, vücut kitle indeksi (BKİ), uterus hacmi, operasyon süresi, kan kaybı miktarı, komplikasyon oranları ve postoperatif hastanede kalış süresi iki grup arasında karşılaştırıldı. Bulgular: Bu iki grup arasında ortalama yaş, ortalama vücut kitle indeksi (VKİ), ameliyat öncesi ve sonrası hemoglobin (hb) değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Her iki grupta da cerrahi için en yaygın endikasyon myoma uteri idi. Ortalama ameliyat süresi grup 1’de daha uzundu ve bu istatistiksel olarak anlamlıydı (122,3±37,0 dakika-96,9±28,4, p <0,001). Grup 1 hastalarda ortalama hastanede kalış süresi daha kısaydı ve bu istatistiksel olarak anlamlıydı (24.0 (24.0-48.0) h-72.0 (72-72) saat, p <0.001). TAH grubundaki hastalar daha yüksek bir ortalama örnek ağırlığına sahipti. Sonuç: Laparoskopik histerektomi daha uzun bir operasyon süresine sahiptir. Ancak daha küçük bir kesi hattı daha az ağrı, daha az kan kaybı ve daha hızlı iyileşme sağlar. Bu nedenle seçilmiş hastalar için avantajların daha fazla olduğu söylenebilir.
ABSTRACT
Objective: The aim of our study is to compare the clinical results of total laparoscopic hysterectomy (TLH) and total abdominal hysterectomy (TAH) surgeries performed in our hospital. Material and Methods: The clinical records of 353 patients who applied to Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology between January 2015 and January 2021 and underwent total hysterectomy were retrospectively reviewed. TLH (Group1) was applied to 152 patients and TAH (Group2) was applied to 202 patients. The mean age of the patients, body mass index (BMI), uterine volume, operation time, amount of blood loss, complication rates and postoperative hospital stay were compared between the two groups. Results: There was no statistically significant difference between these two groups in terms of mean age, mean body mass index (BMI), pre- and postoperative hemoglobin (hb) values. The most common indication for surgery in both groups was myoma uteri. The mean operative time was longer in group 1 and this was statistically significant (122.3±37.0 minutes-96.9±28.4, p <0.001). The mean hospital stay was shorter in group 1 patients and this was statistically significant (24.0 (24.0-48.0) h-72.0 (72-72) hours, p <0.001). Patients in the TAH group had a higher mean sample weight. Conclusion: Laparoscopic hysterectomy has a longer operation time. However, a smaller incision line provides less pain, less blood loss and faster recovery. Therefore, it can be said that the advantages are more for selected patients.