ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler

v-NOTES Histerektomi-Bilateral Salpingo-Ooferektomi: Klinik İlk Tecrübelerimiz
v-NOTES Hysterectomy-Bilateral Salpingo-Oopherectomy: Initial Experiences in the Tertiary Center
Received Date : 10 Jul 2021
Accepted Date : 16 Nov 2021
Available Online : 27 Dec 2021
aDepartment of Gynecology and Obstetrics, Yıldırım Beyazıt University Ankara City Hospital, Ankara, TURKEY bDepartment of Gynecology and Obstetrics, University of Health Sciences Ankara City Hospital, Ankara, TURKEY
Doi: 10.24074/tjrms.2021-85439 - Makale Dili: EN
TJRMS.
ÖZET
Amaç: Bu çalışma ile hastanemizde yapılan ilk v-NOTES histerektomi-bilateral salpingo-ooferektomi (BSO) hastalarının sonuçlarının özetlenmesi amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya Nisan-Mayıs 2021 tarihlerinde hastanemizde çeşitli endikasyonlarla v-NOTES histerektomi- BSO operasyonu olan sekiz hasta dahil edilmiştir. Tüm operasyonlar benign endikasyonlarla yapılmıştır ve hastalar daha öncesinde abdominal cerrahi geçirmiş olmayan ve grade 1 den fazla pelvik organ prolapsus olmayan hastalardan seçilmiştir. Tüm operasyonlar aynı cerrahi yöntem ve ekip tarafından yapılmıştır. Hastaların demografik bilgileri, cerrahi komplikasyonlar, operasyon süresi, hospitalizasyon süresi ve cerrahi sonrası hemoglobin farkları kayıt altına alınmıştır. Bulgular: Hiçbir hastada laparotomiye dönülmedi. Hastaların ortalama yaşı 55.37±6.34 idi. Ortalama BMI 29.2±2.30 kg/m2 olarak saptandı. Ortalama operasyon süresi 66.12±12.07 olarak hesaplandı. Postoperatif hemoglobin farkı 0.85±0.16 gr/dl olarak bulundu. Hiç bir hastada intraoperatif ve postoperatif komplikasyon izlenmedi. Sonuç: İlk sonuçlarımıza göre v-NOTES histerektomi-BSO güvenilir bir operasyon tekniği olarak gözükmektedir ve seçilmiş vakalarda total laparoskopik histerektomiye alternatif olabilir.
ABSTRACT
Objective: The aim of this study is to summarize the results of the first v-NOTES hysterectomy-bilateral salpingo-oophorectomy (BSO) patients performed in our hospital. Material and Methods: Eight patients who underwent v-NOTES hysterectomy-BSO operation for various indications in our hospital between April and May 2021 were included in this study. All operations were performed with benign indications and patients were selected from patients who had not had previous abdominal surgery and had no more than grade 1 pelvic organ prolapse. All operations were performed by the same surgical method and team. Demographic information of the patients, surgical complications, operation time, hospitalization time and postoperative hemoglobin differences were recorded. Results: None of the patients were converted to laparotomy. The mean age of the patients was 55.37±6.34. The mean BMI was found to be 29.2±2.30 kg/m2. The mean operation time was calculated as 66.12±12.07. The postoperative hemoglobin difference was found to be 0.85±0.16 g/dl. No intraoperative and postoperative complications were observed in any of the patients. Conclusion: According to our initial results, v-NOTES hysterectomy-BSO appears to be a safe surgical technique and may be an alternative to total laparoscopic hysterectomy in selected cases