ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR

Adolesan Polikistik Over Sendromu
Polyscystic Ovary Syndrome in Adolescents
Received Date : 20 Jun 2018
Accepted Date : 27 Sep 2018
Doi: 10.24074/tjrms.2018-59706 - Makale Dili: EN
TJRMS 2018;2(1):1-13
ÖZET
Amaç: Adolesan yaş grubunda hiperandrojenizmin en sık nedeni polikistik over sendromudur (PKOS). PKOS özellikle adolesan yaş grubunda olan kişiyi hem bedenen hem de ruhen olumsuz etkileyen bir sendromdur. Bu yaş grubundaki beden algısı, beğenilme dürtüsü, görsellik ve ruhsal durumdaki dengesizlik kişinin hayatında önemli bir yer işgal etmektedir. Biz bu çalışmada adolesan PKOS’u tüm yönleri ile tartışmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: PKOS’un patogenezi, klinik semptomları, tanı kriterleri ve farklı tedavi şekilleri ele alınmıştır. Yaşam şekli değişikliğinin, hormonal tedavilerin, insülin ajanlarının ve hirsutizmin tedavisinin adolesan PKOS üzerine olan etkileri anlatılmıştır. Bulgular: PKOS komplike bir sendromdur ve ilk tanımlanmış olduğu 1935 yılından bu yana zaman içinde tanı kriterleri değişmiştir. Adolesan PKOS patogenezini açıklamak için bir çok teori öne sürülmüş olsa da günümüzde halen hastalığın fizyolojik gelişim sürecini tam olarak açıklayan bir mekanizma bulunmamaktadır. Sonuç: Adolesanda PKOS tanısının konulması uzun dönem sekellerinin engellenmesi açısından önem taşımaktadır. Bu yaş grubunda uygun diyet ve egzersiz alışkanlıklarının oluşturulması faydalı olacaktır. Bu derlemede PKOS patogenezi ve tanı kriterlerini tartışmayı, risk faktörlerini tanımlamayı ve bu yaş grubu için tedavi seçeneklerini kısaca gözden geçirmeyi amaçladık.
ABSTRACT
Objective: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common cause of hyperandrogenism in adolescent age group. PCOS is a syndrome that affects both the body and the soul negatively, especially in the adolescent age group. Body perception in this age group, impulse to behave, visual and mental state occupy an important place in the life of the person. In this study, we aimed to discuss all aspects of adolescent PCOS. Material and Methods: Pathogenesis, clinical symptoms, diagnostic criteria and different treatment modalities of PCOS are discussed. The effects of lifestyle changes, hormonal therapies, insulin agents and hirsutism treatment on adolescent PCOS are described. Results: PCOS is a complicated syndrome and its diagnostic criteria have been changed over a period of time since it was first described in the year 1935. Different theories have been identified to describe the pathogenesis of PCOS in adolescents but yet no certain mechanism is clear enough to explain the physiologic process of the disease. Conclusion: Identification of PCOS during adolescent period is important in order to prevent long term sequelae. It is beneficial to set a behavior pattern in this age group with regard to appropriate diet and exercise. In this review we aimed to discuss pathogenesis of PCOS, diagnostic criteria of the disease, to define the risk factors and to overview the treatment alternatives for this age group.