ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR

İlk Kez Gonadotropin Stimülasyonu ile İntrauterin İnseminasyona Giden Hastalarda Tedavi Öncesi Tanısal Histeroskopinin Gebelik Oranları Üzerine Etkisi
The Effect of Pre-treatment Diagnostic Hysteroscopy on the Pregnancy Rates in Patients Undergoing First Cycle of Intrauterine Insemination with Gonadotropin Stimulation
Received Date : 30 Dec 2018
Accepted Date : 09 Jan 2019
Doi: 10.24074/tjrms.2018-64565 - Makale Dili: TR
TJRMS 2018;2(3):107-11
ÖZET
Amaç: Ovülasyon indüksiyonu (Oİ) ve intrauterin inseminasyon (IUI) uygulanan infertil kadınlarda tanısal histeroskopinin gebelik oranlarına etkisini değerlendirmek. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya ilk kez gonadotropin (GND) ve IUI döngüsüne giren 83 düşük riskli infertil hasta dahil edilmiştir. Obezite, komorbidite varlığı ve pelvik cerrahi öyküsü dışlama kriterleri idi. Anovulasyon ve açıklanamayan infertilite dışında diğer infertilite etiyolojisi olan ve histerosalpingogram (HSG) ve/veya ofis histeroskopi (HS) de herhangi bir uterin ve/veya tubal patoloji tanısı konan hastalar da çalışma dışı bırakıldı. En az bir siklus klomifen sitrat (CC) tedavisi almış olan hastalara GND tedavisinden önce tanı amaçlı HS önerildi. Tanısal HS yapılan 38 hasta (çalışma grubu) ile 43 hastanın (kontrol grubu) klinik özellikleri ve tedavi başarısı karşılaştırıldı. Bulgular: İki grup; yaş ve vücut kitle indeksi (BMI) bakımından eşleştirildi. Obstetrik özellikler, infertilite süresi, infertilite tipi ve etiyolojisi açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı (tümü p>0.05). Bazal hormon düzeyleri ve siklus karakteristikleri de gruplar arasında benzerdi. Klinik gebelik oranı, çalışma ve kontrol grubunda sırasıyla %21.4 (n=8) ve %26.7 (n=12) idi (p=0.551). Sonuç: GND ve IUI siklusları ile Oİ’den önce tanısal HS’nin açıklanamayan veya anovulatuvar infertilitesi olan kadınlarda gebelik oranları açısından tedavi başarısını arttırmadığı görüldü.
ABSTRACT
Objective: We aimed to evaluate the effect of diagnostic hysteroscopy in infertile women undergoing ovulation induction and intrauterine insemination. Material and Methods: This study was conducted on 83 low risk infertile women undergoing their first gonadotropin (GND) and intrauterine insemination (IUI) cycles. Obesity, presence of comorbidity and history of pelvic surgery were exclusion criteria. Patients with other infertility etiology except for anovulation and unexplained infertility, and who were diagnosed with any uterine and/or tubal pathology on hysterosalpingogram (HSG) and/or office hysteroscopy (HS) were also excluded from the study. After initial treatment with at least one cycle clomiphene (CC) therapy, a diagnostic HS was suggested to the patients to be performed before gonadotropin treatment. The clinical characteristics and treatment success of 38 patients (study group) who underwent diagnostic hysteroscopy and 43 patients (control group) who did not were compared. Results: The two groups were matched for age and body mass index (BMI). No significant differences were observed between the groups in terms of obstetrical characteristics, infertility duration, type and etiology of infertility (all p>0.05). Baseline hormone levels and cycle characteristic were also similar among the groups. The clinical pregnancy rate was 21.4% (n=8) and 26.7% (n=12) in the study and control group, respectively (p=0.551). Conclusion: Diagnostic HS before OI with GND and IUI cycles did not improve treatment success in women with unexplained or anovulatory infertility.