ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler

Yazarlar İçin Bilgiler

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi (Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery); İngilizce veya Türkçe dilinde, yılda dört kez yayınlanan erişimi herkese açık olan bir dergidir. Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi, infertilite, endokrin ve reproduktif tıp alanında orjinal makaleleleri, derlemeleri, olgu sunumlarını ve editöre mektup yazılarını yayınlar.

Makalenin Dili

Makaleler hem İngilizce hem de Türkçe dilinde gönderilebilir. Eğer makale Türkçe dilinde yazılmışsa, başlık, özet ve anahtar kelimeler ayrıca İngilizce dilinde de yazılmalıdır. Eğer makalenin dilini kontrol eden kişi yazarlardan biri değilse, ek bilgiler kısmında bu kişi belirtilmelidir. Makaledeki yazım hataları Editor tarafından makalenin özüne dokunulmadan düzeltilebilir.

Makale Kategorileri

Makale kategorileri; araştırma makaleleri, derlemeler, editöre mektuplar, uzman görüşleri, olgu sunumlarıdır. Makale gönderimi sırasında yazarlar makaleler için genel gereksinimleri kontrol etmelidirler.

Derlemeler

Davet üzerine yazılan derlemeler dışında da infertilite, endokrinoloji ve reproduktif tıp alanında derleme gönderimi yapılabilir. Derlemeler en fazla 3500 kelime (başlık sayfası, özet ve referanslar hariç), 10 figür ve 10 tablo içermelidir. Referans listesi 3 sayfayı geçmemelidir.

Uzman Görüşü

Genel olarak bu tür yazılar editor daveti üzerine olmakla beraber, yazarlar tarafından yine de gönderimi düşünülebilir, maksimum 2000 kelime, 2 figür ve 2 tablo içermelidir.

Araştırma Makaleleri

Detaylar aşağıda ‘‘Makale Hazırlanmasında Genel Gereksinimler’’ kısmında yer almaktadır. Araştırma makalesi 2500 kelimeyi (başlık sayfası, özet ve referanslar dışında), 10 figürü ve 10 tabloyu geçmemelidir. Referans listesi 3 sayfayı geçmemelidir. Yapılandırılmış özet 350 kelimeyi geçmemeli, sadece araştırma makaleleri için kullanılmalı ve Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma kısımlarından oluşmalıdır.

Olgu Sunumu- Editöre Mektup

Olgu sunumları önemli bir klinik gözlemi veya az görülen olguları içermelidir. Editöre mektuplar ‘‘Sayın Editör, bizim gözlemlerimize göre …vb.’’ şeklinde başlamalıdır. Editöre mektup için maksimum 650 kelime ve olgu sunumları için maksimum 1000 kelime ve her ikisi için 7 referans, maksiumum 1 tablo ve 2 figür yer almalıdır.

Değerlendirme

Makalelerin değerlendirilmesi yazarların isimleri görülmeyecek şekilde en az 2 hakem tarafından yapılacaktır. Editör, kabul edilmiş olgularda makalenin içeriğini değiştirmeden zorunlu değişiklikleri yapabilir veya yazarlardan bu değişikliklerin yapılmasını isteyebilir. İstenen gerekli değişiklikler yapılmadan kabul edilen makaleler yayınlanma sürecine dahil edilmeyecektir. Bu politika kabul edilmiş makalelerin yazarlarının eklenmesi, çıkarılması ve tekrar düzenlenmesini içermektedir. Kabul edilmiş bir makale internet ortamında basılmadan önce yazar ekleme, yazar çıkarma ve yazarların sırasının değiştirilmesi işlemi ancak sorumlu yazarın neden değişikliğe gidildiği ve tüm yazarların imzasının olduğu yapılmış değişikliğin kabul edildiğini gösterir belgelerin editöre gönderilmesinden sonra yapılabilir. Gerekli değişikliklerin onaylanması sürecine kadar, değişikik yapılan makalenin yayınlanması askıya alınır. İnternet ortamında yayınlanmış bir makalede yapılacak değişiklikler için erratum yayınlanır.

Makele Hazırlanmasında Genel Gereksinimler

Makale (Türkçe ve İngilizce başlık, Türkçe ve İngilizce özet, Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler, Türkçe veya İngilizce ana makale, çıkar ilişkisi bildirimi, ek bilgi, referanslar, tablolar sırasıyla), Microsoft Word Programında, 12 punto, Times New Roman karakteri kullanılarak, çift boşluk ve sayfa kenarlarından 3 cm sınır bırakılarak yazılmalıdır. Türkçe yazılan makalelerde başlık, özet, anahtar kelimeler ayrıca İngilizce yazılmalıdır, İngilizce yazılan makalelerde aynı şekilde başlık, özet, anahtar kelimeler ayrıca Türkçe yazılmalıdır. Makale ayrı bir sayfada açıklayıcı mektup (cover letter), başlık sayfası (title page), özet, anahtar kelimeler, ana makale, çıkar ilişkisi durumu, ek bilgi, referanslar, figür ve tablo sırasını takip etmelidir.

Açıklayıcı mektup; makale başlığı, makele kategorisi ve sorumlu yazarın tam adını, makalenin getirdiği yenilikleri ve önemini anlatan kısa bir özet, çıkar ilişkisi durumunu, makalenin daha önce yayınlanıp yayınlanmadığını veya başka bir dergide değerlendirmede olup olmadığını içermelidir. Sadece standart kısaltmalar kullanılmalıdır. Kısaltmalar için yanda belirtilen link kullanılabilir; http://healthlinks.washington.edu/hsl/styleguides/ama.html. Kısaltmalar başlıkta kullanılmamalıdır. Ana makale içinde bir kez tam yazımı yapılan ve çok tekrarlanan kelimelerin kısaltması yapılabilir. Jenerik, kimyasal veya farmakolojik özelliği olan ürünlerin özellikleri parentez içinde ürün sahibi, şehir ve ülke ismi verilerek kullanılabilir.

Klinik Çalışmalar

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi yazarları klinik çalışmalarda CONSORT control listesi ve takip diaframı kullanmasını tavsiye eder. Consort control listesi verilen linkten bulunabilir; http://www.consort-statement.org.

Yazarlık

Tüm yazarların imzalı yazarlık formunda makalede aldığı görevler belirtilmelidir. Makalede yazar olarak bulunmayan ancak makale yazımında faydası olan kişiler ‘’Ek Bilgi’’ kısmında belirtilmelidir.

Başlık Sayfası (Title Page)

Makalenin başlığını, tüm yazarların tam isimlerini, ünvanlarını, kurumlarını, sorumlu yazarın adresini, mail adresini ve telefon numarasını içermelidir.

Özet ve Anahtar Kelimeler

Yapısal özet, araştırma makeleleri için gerekmektedir ve Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Sonuç kısmını içermelidir. Derleme makaleleri için, olgu sunumları için yapısal özet kullanılmamalıdır. Araştırma makaleleri için 350 kelime, diğerleri için 150 kelime sınırı vardır. Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 adet olmalıdır.

Ana Makale

Ana makale Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma kısımlarından oluşmalıdır. Giriş kısmında; çalışma hakkında kısa bilgi ve çalışma amacı belirtilmelidir. Materyal ve Metot kısmı; çalışma planı, çalışma dizaynı hakkında detaylı bilgi, kullanılan istatistik testleri ve kullanılan istatistik programı hakkında bilgi içermelidir. Bulgular kısmı; araştırmada bulunan sonuçları, tablo ve figürlerin numaralarını içermeli ve aynı bilgilerin tablo ve figürlerde tekrarlanmasından kaçınılmalıdır. Tartışma kısmında, en son literatür eşliğinde makalede bulunan sonuçlar yorumlanmalıdır.

Referanslar

Maksimum refarans sayıları ile ilgili bilgiler yukarıda belirtilmiştir. Referanslar makalede geçtiği sırada numaralandırılmalıdır. Referanslar için "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals" (Vancouver stili) (N Engl J Med 1991: 324: 424-8). kullanılmalıdır. Dergi kısaltmaları ‘‘Cumulated Index Medicus’’de olduğu gibi kullanılmalıdır. Altı veya daha az yazar olduğunda tümü referansda belirtilmeli ancak yedi ve daha üzerinde yazar olduğunda ilk üç yazar belirtilecek sonrasında da ‘’et al’’ kullanılmalıdır.

Referans Örnekleri

Dergiler için; (1) Pabuccu R, Pabuccu EG, Gursoy AY, Caglar GS, Yilmaz MB, Ozdegirmenci O. Improved cycle outcomes after laparoscopic ovarian diathermy in hyper-responder patients with previous ART failure. Gynecol Endocrinol. 2014;30:881-4.

Kitaplar için; (2) Brown SS, ed. Prenatal Care. Reaching Mothers, reaching infants. Washington: National Academy Press, 1998. 

Kişisel görüşler ve basılmamış data, zorunluysa parentez içinde belirtilerek ve yazarların onayı alınarak kullanılabilir.

Çıkar İlişkisi Formu

Yazarlar herhangi bir organizasyon veya kuruluştan destek alıp almadıklarını belirtmelidir. Çıkar ilişkisi formu belirtilen linkten indirilebilir; http://icmje.org/conflicts-of-interest/.

Tablo ve Figürler

Figürler grafik, diafram, resim, takip diaframı (flow-chart) içermektedir. Figürler ana makalede arabik numaralar kullanılarak, sırasıyla belirtilmelidir. Renkli figürler herhangi bir ücrete tabi edilmeden yayınlanacaktır.

Tablolar arabik numaralar kullanılarak, ana makalede belirtilen sırada belirtilmelidir. Her tablonun başlığı yeterli açıklama olacak kısalıkta olmalı ve tablonun üstünde yer almalıdır. Kısaltmalar ve özel karakterler tablonun alt kısmında açıklanmalıdır. Tablo veya figür orjinal bir eserden alındığı takdirde, hangi eserden alındığı ve gerekli iznin alındığı belirtilmelidir.

Telif Hakkı

Yazarlar makele gönderimi sırasında telif hakkı formunu doldurup göndermelidir. Telif hakkı formu gönderilmeden makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 1976 Telif Hakkı antlaşmasına göre basılmak için kabul edilen makalelerin telif hakları yayıncı kuruluşa geçmektedir. Basılmış makalelerin hiçbir kısmı yayıncı kuruluşun izni olmadan kullanılamaz.

Etik Sorumluluklar

Tüm araştırma makaleleri (“WMA Declaration of Helsinki ­ Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, October 2013, Fortaleza, Brazil”, "Guide for the care and use of laboratory animals, 8th edition, 2011" and/or “International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals, 2012”) belirtilen etik kurallara uymak zorundadır. Etik onayı Editör tarafından yazarlardan istenebilecek, etik onayını sağlamayan makalelerin hakem değerlendirme işlemi başlamayacaktır. İnsanlar üzerinde yapılan deneysel araştırma makalelerinde ve olgu sunumlarında yer alan gönüllülerden yazılı onay alındığı makale içinde belirtilmelidir.