ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler

PrematürOvaryen Yetmezlik Tanımı, Etiyolojisi ve Hastaya Yaklaşım
Premature Ovarian Failure Definition, Etiology And Approach to the Patient
Received Date : 08 Dec 2020
Accepted Date : 29 Jan 2021
Available Online : 23 Feb 2021
aDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, İzmir, TÜRKİYE
Doi: 10.24074/tjrms.2020-80474 - Makale Dili: TR
TJRMS.
ÖZET
Prematür ovaryen yetmezlik, kadınlarda 40 yaşından önce gonadotropin yüksekliğine, düşük östrojen seviyesinin eşlik ettiği erken ovaryen fonksiyon kaybıdır. Prematür ovaryen yetmezlik, genelde, daha önce düzenli olan menstrüel sikluslarda düzensizleşme ile kendini gösterir. Prematür ovaryen yetmezliğin etiyolojisinde, iyatrojenik, enfeksiyöz, otoimmün, genetik nedenler ve çevresel faktörler yer almaktadır.Hastalarda, kendi yaş grubundaki kontrollerle kıyaslandığında, kardiyovasküler hastalık, inme ve osteoporoz görülme riski artmıştır. Prematür ovaryen yetmezlik tanısı konduktan sonra, hasta, hassas ve özenli bir şekilde bilgilendirilmeli ve duygusal destek için uygun kaynaklara yönlendirilmelidir. Hastaya, geçici remisyon ve spontan gebelik gibi ihtimaller anlatılmalıdır. Prematür ovaryen yetmezlik şüphesi olan hastaların, mevcut olabilecek ek hastalıklar açısından multisistemik olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.Tedavi için, uygun estrojen ve progesteron replasmanı yapılmalıdır. Prematür ovaryen yetmezliğin fiziksel ve sosyal etkilerinin yarattığı zorluklar nedeni ile bu tanıyı alan kadınların ayrıntılı olarak tetkik edilmesi veher kadın için tedavinin bireyselleştirilmesi son derece önemlidir.
ABSTRACT
Premature ovarian failure is early loss of ovarian function in women before age 40, accompanied by high gonadotropin and low estrogen levels. It's usually manifested by irregularity in previously regular menstrual cycles. Iatrogenic, infectious, autoimmune, genetic, environmental factors are involved in etiology of the disease. Patients have increased risk of cardiovascular disease, stroke, osteoporosis compared to controls in their age group. After the diagnosis, the patient should be informed precisely and attentively, directed to appropriate resources for emotional support. Possibilities such as transient remission and spontaneous pregnancy should be explained to patient. Patients with suspected disease should be evaluated multisystemically in terms of additional diseases that may be present. For treatment, appropriate estrogen and progesterone replacement should be done. Due to difficulties caused by physical, social effects of the disease, it’s extremely important to examine women who have this diagnosis in detail and to individualize the treatment for each woman.