ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR

İn Vitro Fertilizasyon Sikluslarında Endometrial Kalınlığın Gebelik Sonuçları Üzerine Etkisi
The Effect of Endometrial Thickness on Pregnancy Outcomes in In Vitro Fertilization Cycles
Received Date : 12 Dec 2018
Accepted Date : 27 Jan 2019
Doi: 10.24074/tjrms.2018-64223 - Makale Dili: TR
TJRMS 2018;2(3):101-6
ÖZET
Amaç: Male faktör sebebi ile intrasitoplazmik sperm injeksiyonu (ICSI) ve embriyo transferi (ET) yapılan hastalarda, endometrial kalınlığın (EK) in vitro fertilizasyon (IVF) sonuçları üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, male faktöre bağlı ICSI ve ET yapılan 1047 hasta dahil edildi. Hastalar human chorionic gonadotropin (hCG) günündeki EK’larına göre <7 mm (grup A: 56 hasta), 7-10 mm (grup B: 552 hasta), 10-14 mm (grup C: 402 hasta) ve >14 mm (grup D: 37 hasta) olarak 4 gruba ayrıldı ve IVF sonuçları istatiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Klinik gebelik oranları ve canlı doğum oranları incelendiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Ancak abortus (%35.3) ve ektopik gebeliğin oranları (%11.8) A grubunda diğer gruplardan anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptandı (p<0.05). Sonuç: Endometrial reseptiviteyi etkileyebilecek diğer faktörler dışlandığında (endometriozis, tubal faktör gibi) EK’nın IVF sonuçlarına belirgin bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Ancak optimum EK aralığını bulmak için büyük hasta katılımlı randomize kontrollu klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.
ABSTRACT
Objective: To evaluate the effect of endometrial thickness (EMT) on in vitro fertilization (IVF) results in patients undergoing intracytoplasmic sperm injection (ICSI) and embryo transfer (ET) due to male factor infertility. Material and Methods: A total of 1047 consecutive infertile women undergoing ICSI and ET due to male factor were enrolled in this study. Patients were divided into 4 groups according to their EMT on the day of human chorionic gonadotropin (hCG) administration: <7 mm (group A: 56 patients), 7-10 mm (group B: 552 patients), 10-14 mm (group C: 402 patients) and >14 mm (group D: 37 patients), and the IVF results were evaluated statistically. Results: Clinical pregnancy and live birth rates were examined and no statistically significant difference was found between the groups (p>0.05). However, the abortus (35.3%) and ectopic pregnancy rates (%11.8) were significally higher in group A comrpared with other groups (p<0.05). Conclusion: Endometrial thickness has no significant effect on IVF results when other factors affecting endometrial receptivity such as endometriosis, tubal factor are excluded. However, to evaluate the optimal endometrial thickness range, further randomized controlled trials including large number of participants is needed.