ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR

Laparoskopik Ovaryan Drilling: Klomifen Sitrata Dirençli Polikistik Over Sendromu Hastalarında İkinci Basamak Tedavide Gonadotropin Tedavisine Güvenli Bir Alternatif midir?
Laparoscopic Ovarian Drilling: Is It a Safe Alternative of Gonadotropin Treatment for Second-line Therapy in Patients with Polycystic Ovary Syndrome Resistant to Clomiphene Citrate?
Received Date : 24 Sep 2018
Accepted Date : 11 Oct 2018
Doi: 10.24074/tjrms.2018-62975 - Makale Dili: EN
TJRMS 2018;2(3):86-92
ÖZET
Amaç: Çalışmamızın amacı klomifen sitrata dirençli polikistik over sendromu (PKOS) hastalarında, laparoskopik ovaryen drilling(LOD) ve gonadotropinlerle ovulasyon indüksiyonu tedavilerinin etkinliğini ve sonuçlarını karşılaştırmak. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2002 ile Temmuz 2015 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfertilite polikliğine başvuran tüm hastaların tıbbi bilgileri retrospektif olarak incelendi.124 hasta çalışma kriterleni karşıladı; bunlardan 33’ü LOD grubunu, 91’i gonadotropin grubunu oluşturdu. Bulgular: Yaş, vücut kütle indeksi, infertilite süresi, bazal follikül stimulan hormon düzeyleri ve antral follikül sayımı açısından gruplar arasında fark saptanmadı. Over hacmi, lüteinizan hormon ve total testosteron düzeylerinde LOD’dan 2 ve 6 ay sonra belirgin azalma saptandı. (p=0.011, sırasıyla p<0.001, and p=0.002) Gonadotropin grubundaki 8 hastada(%8,7), bir komplikasyon olarak değerlendirilen ovaryan hiperstimülasyon sendromu (OHSS) gelişirken, LOD grubunda OHSS oluşmadı. İki grup arasında klinik gebelik, düşük ve canlı doğum oranları benzer saptandı. Sonuç: Klomifen sitrat tedavisine dirençli PKOS hastalarında, LOD ve gonadotropin tedavisinin gebelik sonuçlarının benzer, fakat OHSS riskinin LOD grubunda belirgin olarak az olduğunu saptadık.
ABSTRACT
Objective: The objective of this study is to compare the effectiveness and outcomes of laparoscopic ovarian drilling (LOD) and ovulation induction with gonadotropins in polycystic ovary syndrome (PCOS) patients resistant to clomiphene citrate. Material and Methods: The medical records of all women admitted to the Infertility Outpatient Clinic of the University of Cukurova School of Medicine, between January 2002 and July 2015, were retrospectively reviewed. A total of 124 women met the study criteria; of these, 33 constituted the LOD group, and 91 the gonadotropin group. Results: Age, body mass index, the duration of infertility, basal follicle-stimulating hormone level, and antral follicle count showed no significant differences between groups. Significant reductions in ovarian volume, luteinizing hormone, and total testosterone level were evident at 2 and 6 months after LOD (p=0.011, p<0.001, and p=0.002, respectively). Eight patients in the gonadotropin group (8.7%) developed ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS), a complication; no LOD patient developed OHSS. The clinical pregnancy, abortion, and live birth rates were all similar between the two groups. Conclusion:We found that pregnancy outcomes were similar in PCOS patients resistant to clomiphene citrate who underwent LOD and exogenous gonadotropin treatment, but the OHSS risk was significantly lower in the LOD group.