ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR

Ovulasyon İndüksiyonu Yapılan Hastalarda D Vitamininin Endometrail Reseptivite Üzerine Etkileri
The Effects of Vitamin D on Endometrial Receptivity in Patients Undergoing Ovulation Induction
Received Date : 07 Dec 2020
Accepted Date : 18 Apr 2021
Available Online : 16 Aug 2021
Doi: 10.24074/tjrms.2020-80462 - Makale Dili: TR
TJRMS. 2021;5(2):43-6
ÖZET
Amaç; Gözlemsel çalışmalar, D vitamini (DV) eksikliğinin, fertilitenin azalması ve çeşitli olumsuz gebelik sonuçları için bir risk belirteci olduğunu göstermektedir. Planladığımız bu kesitsel çalışmadaki hedefimiz ovulasyon indüksiyonu uygulanan hastalarda endometrial reseptivitenin DV değerleri ile ilgisi olup olmadığını saptamaktır. Gereç ve Yöntemler: Düzenli adet döngüleri olan, 26-38 yaş grubu aralığında olan ve spontan gebe kalamayıp Başkent Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne başvuran 70 hasta çalısmaya dahil edildi. hCG enjeksiyon gününde her hastadan DV ölçümü için kan alındı, ardından transvajinal doppler ultrason ile endometrial kalınlık ölçüldü, bilateral uterin arter ve subendometrial akım formları kaydedildi. hCG gününde ölçülen DV değerleri endometrial reseptivite belirteçleri olan endometrial kalınlık, ortalama uterin arter PI ve subendometrial arter S/D oranı açısından karşılaştırıldı. Çalışma, Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi-2013 temel alınarak yapıldı. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul’dan onay alındı. (KA 20/471, Aralık-2020). Bulgular: Uterin arter PI değeri ile DV arasında negatif yönde %39,5’lik istatistik olarak anlamlı bir ilişki vardı. (p: 0,001) Bu durum DV değeri düştükçe PI’nin arttığını, yani uterin arter ve sonrasında gelen damar yapılarında direnç artışı olduğunu gösteriyor olabilir. Endometrial kalınlık ile DV arasında istatistiksel anlamlı bir fark saptanmadı. Subendometrial damar S/D oranları ile DV değerleri arasında yapılan incelemede de herhangi bir negatif veya pozitif korelasyon bulunmadı. Sonuç: Endometrial reseptivitenin non-invasiv belirteçleri ile DV’ni inceleyen literatürde çok fazla çalışma yoktur. Bizim çalışmamızda DV değeri arttıkça uterin arter PI düştüğü saptanmıştır. Bu durum implantasyon başarısında artışa yol açabilir. Çalışmamızda incelediğimiz diğer veriler açısından DV ile istatistiksel anlamlılık içeren bir bağ bulunamamıştır. İleride yapılacak olan yüksek vaka sayılarını içeren çalışmalarda bu non-invaziv belirteçler daha ayrıntılı incelenebilir.
ABSTRACT
Objective: Observational studies show that DV deficiency is a risk marker for reduced fertility and various adverse pregnancy outcomes. Our goal in this cross-sectional study that we planned is to determine whether endometrial receptivity is related to DV values in patients undergoing ovulation induction. Materials and Met hods: Seventy patients with regular menstrual cycles, between the ages of 26-38, and who could not get pregnant spontaneously applied to Başkent University Gynecology and Obstetrics Clinic were included in the study. On the day of hCG injection, blood was taken from each patient for DV measurement, then endometrial thickness was measured with transvaginal Doppler ultrasound, and bilateral uterine artery and subendometrial vasculer flow forms were recorded. DV values measured on the day of hCG were compared in terms of endometrial thickness, mean uterine artery PI and subendometrial artery S / D ratio, which are markers of endometrial receptivity. Results: There was a statistically significant negative correlation of 39.5% between the uterine artery PI value and DV. (p: 0.001) This situation may indicate that PI increases as the DV value decreases, so that, there is an increase in resistance in the uterine artery and subsequent vascular structures. There was no statistically significant difference between endometrial thickness and DV. No negative or positive correlation was found between the subendometrial vessel S / D ratios and DV values. Conclusion: There are not many studies in the literature examining DV with non-invasive markers of endometrail receptivity. In our study, it was found that as the DV value increased, uterine artery PI decreased. This may lead to an increase in implantation success. In terms of other data we examined in our study, no statistically significant link was found with DV. These non-invasive markers can be examined in more detail in future studies involving high case numbers.
SITE.TEXT.RESOURCES
 1. Wacker M, Holick MF. Sunlight and Vitamin D. A global perspective for health. Dermato-Endocrinology. 2013;5:51-108. [Crossref] 
 2. Cyprian F, Lefkou E, Varoudi K, Girardi G. Immunomodulatory Effects of Vitamin D in Pregnancy and Beyond. Frontiers in Physiology. 2019;2739. [Crossref] 
 3. Cermisoni GC, Alteri A, Corti L, et al. Vitamin D and Endometrium: A Systematic Review of a Neglected Area of Research. Int J Mol Sci. 2018;19:2320. [Crossref] 
 4. Yoshizawa T, Handa Y, Uematsu Y, et al. Mice lacking the vitamin D receptor exhibit impaired bone formation, uterine hypoplasia and growth retardation after weaning. Nat Genet. 1997;16:391-6. [Crossref] 
 5. Du H, Daftary GS, Lalwani SI, et al. Direct regulation of HOXA10 by 1,25(OH)2D3 in human myelomonocytic cells and human endometrial stromal cells. Endocrinol. 2005;19:2222-33. [Crossref] 
 6. Viganò P, Lattuada D, Mangioni S, et al. Cycling and early pregnant endometrium as a site of regulated expression of the vitamin D system. J Mol Endocrinol. 2006;36:415-24. [Crossref] 
 7. Johnson GA, Burghardt RC, Bazer FW, Spencer TE. Osteopontin: Roles in implantation and placentation. Biol Reprod. 2003;69: 1458-71. [Crossref] 
 8. Dickey RP. Doppler ultrasound investigation of uterine and ovarian blood flow in infertility and early pregnancy. Hum Reprod Update. 1997;3:467-503. [Crossref] 
 9. Ng EH, Chan CC, Tang OS, Yeung WS, Ho PC. Endometrial and subendometrial blood flow measured during early luteal phase by three dimensional power Doppler ultrasound in excessive ovarian responders. Hum Reprod. 2004;19:924-31. [Crossref] 
 10. Ng EH, Chan CC, Tang OS, Ho PC. Comparison of endometrial and subendometrial blood flows during patients with and without hydrosalpinx shown on scanning during in vitro fertilization treatment. Fertil Steril 2006;85:333-8. [Crossref] 
 11. Chu J, Gallos I, Tobias A, Tan B, Eapen A, Rasamy AC. Vitamin D and assisted reproductive treatment outcome: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod. 2018;33(1):65-80. [Crossref] 
 12. Hosseinirad H, Novin MG, Hosseini S, et al. Effect of 1,25(OH)2-vitamin D3 on expression and phosphorylation of progesterone receptor in cultured endometrial stromal cells of patients with repeated implantation failure. Acta Histochem. 2020;122(2):151489. [Crossref] 
 13. Franasiak JM, Lara EE, Pellicer A. Vitamin D in human reproduction. Curr Opin Obstet Gynecol. 2017;29(4):189-94. [Crossref] 
 14. Drakopoulos P, van de Vijver A, Schutyser V, et al. The effect of serum vitamin D levels on ovarian reserve markers: a prospective cross-sectional study. Hum Reprod. 2017;32(1):208-14. [Crossref]