ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR

Şiddetli Ovaryan Hiperstimulasyon Sendromu Gebeliklerinin Perinatal Sonuçlarının Resrospektif Analizi
Retrospective Analysis of the Perinatal Outcome Measures for the Women Presenting with Severe Ovarian Hyperstimulation Syndrome
Received Date : 12 Feb 2018
Accepted Date : 03 Apr 2018
Doi: 10.24074/tjrms.2018-60136 - Makale Dili: TR
TJRMS 2018;2(1):19-22
ÖZET
Amaç: İnfertilite tedavisi sırasında oluşan ciddi ovaryan hiperstimulasyon sendromu (OHSS)’nin kadında elektrolit bozuklukları, karaciğer fonksiyon bozulması, böbrek yetmezliği gibi morbiditelere yol açabileceği bilinmektedir. Ancak ciddi OHSS olgularında gebelik komplikasyonlarının artıp artmadığı bilinmemektedir. Bu nedenle biz bu çalışmada ciddi OHSS vakalarının gebelik komplikasyonlarını incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Hastanemize Ocak 2010 ile Ocak 2015 yılları arasında başvuran ve ciddi OHSS tanısı alarak yatan ve gebelikleri ilk trimester sonrasına kadar devam eden 16 hastanın perinatal sonuçları incelendi. Bulgular: Çalışmaya dahil olan hastaların 11 tanesi in vitro fertilizasyon (IVF) ve 5 tanesi ovaryan hiperstimulasyon + intrauterin inseminasyon siklusu sonrası gebe kalmıştı. Hastalar ortalama 37. haftada (28-39 hf) ve 2615±873 gram bebek doğurdu. En sık görülen perinatal komplikasyon preterm doğum idi (n=6, % 37.5). Bir (% 6.3) hastada gestasyonel hipertansiyon, bir (% 6.3) hastada IUGR ve 2 hastada (% 12.5) gestastonel diabet izlendi. Plasental dekolman veya intrauterin fetal kayıp ise hiçbir hastada izlenmedi. Sonuç: İnfertilite tedavileri sonrasında gelişen ciddi OHSS sonrası gebelikler, preterm doğum açısından artmış risk altında gibi gözükmektedir. Bu nedenle bu hastalar preterm eylemin önlenmesi için daha dikkatli takip edilmelidir.
ABSTRACT
Objective: It is known that severe ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) might demonstrate many complications such as electrolyte imbalance, elevated liver enzyme and renal failure. However, whether the perinatal complications also increase in pregnant women with severe OHSS is unknown. Therefore, in this study, we aimed to investigate the perinatal complications of the women with severe OHSS. Material and Methods: Between January 2010 and January 2015, a total of 16 patients had severe OHSS in our reproductive endocrinology clinic and their pregnancies continued after first trimester. In the current study, we investigated the perinatal outcome measures of those patients. Results: Of all, 11 patients had severe OHSS after in vitro fertilization (IVF) treatment and other 5 had after ovarian stimulation. Patients delivered at 37th weeks (28-39 weeks) of gestation with a mean birthweight of 2615±873 gr. The most common perinatal complication were the preterm delivery (n=6, % 37.5). One (% 6.3) patient had gestational hipertension, one (% 6.3) had intrauterine growth restriction and 2 had (% 12.5) gestational diabetes. There was no case of placental abruption and intrauterine fetal loss. Conclusion: The pregnancies following severe OHSS seems to be at increased risk for preterm delivery. Therefore, those patients should be closely followed up to prevent the preterm delivery.