ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR

Sperm Sayısı ve Hareketliliği Normal Olgulardaki, Morfolojisi Normal, Normal Morfolojisi Sıfır ve Major Anomalili Örneklerin Embriyo Gelişim ve Gebelik Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison of the Embryonic Development and the Pregnancy Rates of the Cases Which has Normal Sperm Count and Motility but Major Abnormal Morphology
Received Date : 12 Jan 2022
Accepted Date : 08 Mar 2022
Available Online : 10 Mar 2022
Doi: 10.24074/tjrms.2022-88119 - Makale Dili: TR
TJRMS. 2021;5(3):109-14
ÖZET
Amaç: İnfertilite, korunmadan, düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebelik olmaması durumudur. Klinik ve laboratuvar araştırmaları, çiftlerin infertilite nedenlerinin ortaya çıkarmak için yapılmaktadır. Bu çiftler incelendiğinde, %30-40 erkek faktörünün %40-50 kadın faktörünün ve %25 oranında her ikisine bağlı faktörlerin neden olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca tüm infertilite nedenlerinin %15’ini açıklanamayan infertilite oluşturmaktadır. Spermin morfolojisinin değerlerilmesinde iki metod vardır. WHO (Dünya Sağlık Örgütü) kriterleri ve Krugerin sıkı değerleri. Bu değerlendirmelere göre yapılan sperm morfolojisi incelemesinde baş, boyun ve kuyruk bölgesine ait toplam 38 adet anomali belirlenmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda %4’ün altında normal baş morfolojisi olan sperm örnekleri, teratozoospermia olarak adlandırılır. Yapılan pek çok çalışmaya göre spermlerdeki anomaliler, spermlerin döllenme kapasitesini de olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı, major anomali görülen (globozoosperm, makrosefal sperm, tail stump sperm) teratozoospermi vakalarının embriyo gelişimi ve gebelik oranlarının üzerine olan etkilerinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma 2017-2019 yılları arasında Centrum Klinik Tüp Bebek Merkezinde infertilite problemi nedeniyle başvuran, kriterlerimiz dahilinde hastalardan alınan verilerin retrospektif incelenmesini içerir. Azospermik hastalar çalışmaya dahil edilmezken kadın yaşı 40’ın altında tutulmuştur. ICSI prosedürü (İntrositoplazmik sperm enjeksiyonu) uygulanan 100 hasta, sperm morfolojisine göre, normal morfolojisi sıfır (grup1 n=20), major anomalili (grup 2 n=60) ve normal morfolojisi olan (grup 3 n=20) olmak üzere 3 grupta incelendi. İstatistiksel olarak erkek yaşı, kadın yaşı, E2 (Estradiol) değeri, AMH (Anti müllerian hormon) değeri, elde edilen yumurta sayısı , transfer edilen embriyo kalitesi, gebelik oranları, gebelik kesesi ve canlı doğum oranları değerlendirildi. Bulgular: Çalışma dahilinde ki gruplar arasında majör anomalili olguların deneme sayısı en yüksek bulunmuş olup sadece majör anomalili olgular ile morfolojisi normal olgular arasından istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Gruplar arasında 2PN, 3. gün embriyosu, 5. gün embriyosu, E2, AMH ve endometrium açısından da en düşük medyan değerleri majör anomalili olgulara ait olup gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur (p>0,05). Her üç çalışma grubunun ortalama fertilize (2pn) olan M2 oosit sayısı, klivaj embriyo sayısı, ve 3.gün grade 1, grade 2, grade 3 embriyo sayıları ve embriyo dondurma oranları analiz edildi ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi (p>0.05). Çalışmamızın sonuçlarına göre gebelik oranları ve klinik gebelik oranları istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemektedir (p>0.05). Sonuç: Globozoospermi haricinde, sperme ait bozuklukların ICSI sonuçlarına önemli bir etki gözlenmemiştir. Bu nedenle de ciddi erkek subfertilitesinin tedavisindeki en iyi yöntem ICSI’dir.
ABSTRACT
Objective: Infertility is a condition in which there is no pregnancy despite non-protection and regular sexual intercourse. Clinical and laboratory research is carried out to investigate the problems of infertile couples. Of all infertility cases, approximately 30-40% is male factor, 40-50% female factor, 25% is both of them. Also, unexplained infertility is seen in 15% of all infertility cases. There are two methods for the evaluation of sperm morphology. WHO (Word heath organization) criteria and Kruger’s strict criteria. According to these evaluations, a total of 38 abnormalities of the head, neck and tail regions were determined in the sperm morphology examination. As a result of these evaluations, sperm samples with normal head morphology which is below 4% are called teratozoospermia. According to the studies, presence of abnormalities, negatively affect the fertilization capacity of sperms. The aim of this study is to investigate the embryo development and pregnancy rates of teratozoospermia cases with major anomalies (globozoosperm, macrocephalic sperm, tail stump sperm). Material and Methods: This study includes a retrospective analysis of the data obtained from patients within our criteria who applied for infertility problems at Centrum Clinic IVF Center between 2017 and 2019. Azoospermic patients and patients over 40 years old were excluded in the study. According to sperm morphology, 100 patients were examined in 3 groups as zero-normal morphology (group 1 n=20), major abnormalities (group 2 n=60) and normal morphology (group 3 n=20) ejaculate. Statistically, male age, female age, E2 (estradiol) level, AMH (anti mullerian hormone) level, obtained number of oocytes, transferred embryo quality, pregnancy rates, gestational sac appearance and live birth rates were evaluated. Results: Among the groups included in the study, the number of trials in cases with major anomalies was found to be the highest, and there was a statistically significant difference only between cases with major anomalies and cases with normal morphology (p<0.05). The lowest median values for 2PN, 3rd day embryo, 5th day embryo, E2, AMH and endometrium belonged to cases with major anomalies. However, there was no statistically significant difference between the groups (p>0.05). The mean number of fertilized (2pn) M2 oocytes, cleavage embryos, and 3rd day grade 1, grade 2, grade 3 embryo numbers and embryo freezing rates of all three study groups were analyzed and no statistically significant difference was observed (p>0.05). According to the results of our study, pregnancy rates and clinical pregnancy rates do not show a statistically significant difference (p>0.05). Conclusion: Except for globozoospermia and immotile cilia syndrome, no other sperm related disorders significantly affect ICSI results. Therefore, ICSI is the best method for the treatment of severe male subfertility.
REFERANSLAR
  1. Kruger TF, Menkveld R, Stander FS, Lombard CJ, Van der Merwe JP, Van Zyl JA, et al. Sperm morphologic features as a prognostic factor in vitro fertilization. Fertil Steril. 1986;46:1118-23. [Crossref] 
  2. Menkveld R, Stander FSH, Kotze TJW, Kruger TF, Van Zyl JA. The evaluation of morphological characteristic of human spermatozoa according the strict criteria. Hum Reprod. 1990;(5):586-92. [Crossref]  [PubMed] 
  3. Işık AZ, Vicdan K. In Vitro Fertilizasyon ve Mikromanüplasyon Uygulamalarında Laboratuar. 1999;79:129, 151.
  4. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Aging and infertility in women. Fertil Steril. 2006;86(5 Suppl 1):S248-52. [Crossref]  [PubMed] 
  5. Kupker W. Ultrastructure of gametes and intracytoplasmic sperm injection: the significance of sperm morphology. Hum Reprod. 1998;13 Suppl 1:99-106. [Crossref]  [PubMed] 
  6. Nagy ZP, Liu J, Joris H, Verheyen G, Tournaye H, Camus M, et al. Andrology: The result of intracytoplasmic sperm injection is not related to any of the three basic sperm parameters. Hum Reprod. 1995;10(5): 1123-9. [Crossref]  [PubMed] 
  7. Aneck De Vos. Influence of individual sperm morphology on fertilization, embryo morphology, and pregnancy outcome of intracytoplasmic sperm injection. Fertil Steril. 2003;79:42-8. [Crossref] 
  8. Miller JE. The effect of intracytoplasmic sperm injection and sperm parameters on blastocyst development in vitro. Hum Reprod. 2001;16:918-24. [Crossref]  [PubMed]