ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler

Cerrahi Tekniğin Uterin Fibroidlerin Psödokapsülü Üzeindeki Etkisi: Ön Sonuçlar
The Impact of Surgical Technique on Pseudocapsule of Uterine Fibroids: Preliminary Results
Received Date : 20 Jan 2023
Accepted Date : 14 Feb 2023
Available Online : 23 Feb 2023
aUmut Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara, Türkiye bSerbest Hekim, Ankara, Türkiye cTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji ABD, Tekirdağ, Türkiye dUfuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Ankara, Türkiye eHacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye
Doi: 10.24074/tjrms.2023-95574 - Makale Dili: TR
TJRMS. 2023;7(1):6-10
ÖZET
Amaç: Leiomyomlar kadın genital sisteminin en sık görülen iyi huylu tümörleridir. Myomektomi, fertiliteyi korumak için iyi bir seçenektir. Myomektomi, hem laparotomi (LT) hem de laparoskopi (LS) ile yapılabilmektedir. LS’de LT’ye göre psödokapsül liflerinin daha iyi korunduğu düşünülmektedir. Psödokapsülün korunması myometriumun sonraki fonksiyonelliği için önemlidir. Bu çalışmada LS ve LT myomektomi yapılmış olgularda, myomektomi spesmenlerinin myom psödokapsül kalınlıklarını karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde Ocak 2018 ve Aralık 2018 tarihleri arasında myomektomi yapılmış olan 121 hasta kaydından 34’ü zarf yöntemiyle seçilerek retrospektif olarak incelenmiştir. Kayıtlar; hastaların yaşları, vücut kitle indeksleri (VKİ), myomektomi endikasyonları, myom sayıları, myom çapları ve geçirilmiş abdominal cerrahi için tarandı. Laparoskopik ve laparotomik myomektomi grupları psödokapsül kalınlığı açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya toplam 34 hasta dahil edildi. Bu hastaların 20’sine LT myomektomi (%58.8), 14’üne LS myomektomi (41.1%) yapılmıştı. LT ve LS myomektomi grupları arasında hasta yaşı, VKİ bakımından istatistiksel açıdan anlamlı fark izlenmedi. Myomektomi endikasyonlarının dağılımı da gruplar arasında benzerdi. Geçirilmiş abdominal cerrahisi olan hastaların oranı LT myomektomi grubunda, LS grubuna göre yüksekti (40.0% vs 7.1%; p:0.049, sırasıyla). Psödokapsül kalınlıkları, LT grubunda LS grubuna göre anlamlı olarak yüksekti (1.2 vs 0.75, p:0.013). Sonuç: Bu çalışma LT myomektomi yönteminde eksize edilen psödokapül kalınlığının LS’ye göre artmış olduğunu ve laparoskopide psödokapsülün daha yüksek oranda korunduğunu göstermiştir. Psödokapsülün korunmasının, post-operatif myometrial iyileşme ve bütünlük üzerindeki olumlu etkilerini doğrulayan daha geniş örneklem büyüklüğüne sahip prospektif çalışmalar gerekmektedir.
ABSTRACT
Objective: Leiomyomas are common benign tumors of the female genital tract. Myomectomy is a feasible option for fertility preservation. Myomectomy can be performed with both laparotomy (LT) and laparoscopy (LS). So far it has been assumed that pseudocapsule fibers of myom are better preserved in LS compared to LT. Preservation of pseudocapsule is essential for the subsequent functionality of myometrium. In this study, we aimed to compare the pseudocapsule thicknesses of myomectomy specimens in LS and LT myomectomy. Material and Methods: Among 121 patient records who underwent myomectomy between January 2018 and December 2018 at Ufuk University Faculty of Medicine, Gynecology Clinic, 34 patients were selected randomly with the envelope method and evaluated retrospectively. Records were screened for age, body mass index (BMI), myomectomy indications, number of myomas, fibroid diameters, and previous abdominal surgery. LS and LT myomectomy groups were compared in terms of pseudocapsule thicknesses. Results: A total of 34 patients were included in the study. LT myomectomy was performed in 20 patients (58.8%), and LS myomectomy was performed in 14 (41.1%) patients. There was no significant difference between LT and LS myomectomy groups in terms of age and BMI. Distribution of myomectomy indications was also similar between groups. Pseudocapsule thicknesses were significantly higher in LT myomectomy group compared to LS group (1.2 vs 0.75, p:0.013). Conclusion: This study showed that pseudocapsule preservation was much better in laparoscopy. Prospective studies with larger sample sizes are needed to confirm the positive effects of this finding on post-operative myometrial recovery rates.