ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler

Üreme Tıbbı Cerrahi Eğitim Araştırma ve Uygulama Vakfının yayın organıdır.

Sahibi: Üreme Tıbbı Cerrahi Eğitim Araştırma ve Uygulama Vakfı adına

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Türkiye

ISSN:2148-8274

E-ISSN:2587-0084

AMAÇ VE KAPSAM

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi (Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery-TJRMS); hakemli, "peer-review" ve "çift-kör" sistemi ile makaleleri değerlendiren, önyargısız ve bağımsız bir dergidir. Derginin yayım dili İngilizce ve Türkçe'dir, ayrıca Türkçe de olsa tüm basılan makalelerin başlık, özet ve anahtar kelimeleri İngilizce olarak da makalede bulunacaktır.

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi (Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery-TJRMS); yılda üç kez (Nisan, Ağustos, Aralık) yayınlanan erişimi açık olan bir dergidir.

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi; infertilite, endokrinoloji, endoskopi ve reproduktif tıp alanında orijinal makaleleleri, derlemeleri, videolu makaleleri, vaka sunumlarını ve editöre mektup yazılarını yayınlar.

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi (Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery-TJRMS)’nin hedef kitlesi kadın hastalıkları ve doğum ve yenidoğan uzmanları ve asistanları ile tüm ilgili branşlardaki uzmanlardır.

ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ İLKELERİ

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi’ne gönderilen bilimsel yazılarda, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ile ilişkili yönergeler, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) önerileri ve COPE (Committee on Publication Ethics) “Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları” dikkate alınmalıdır.

İntihal, verilerde sahtecilik ya da yanıltmacılık, yayın tekrarı, bölerek yayınlama ve araştırmaya katkısı olmayan kişilerin yazarlar arasında yer alması etik kurallar dahilinde kabul edilemez uygulamalardır.

1-YAZARLAR İÇİN

  1. İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek, intihal kapsamında ele alınmaktadır. İntihalden kaçınmak için yazarlar bilimsel kurallara uygun bir şekilde atıf yapmalı ve araştırmaları içerisinde yer alan tüm bilimsel yazılara ait kaynak gösterimine dikkat etmelidirler.
  2. Veride Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan ya da değişikliğe uğratılmış verileri kullanmak, veride sahtecilik kapsamında ele alınmaktadır. Yazarlar verilerini etik kurallar dahilinde toplayarak, süreç içerisinde geçerlik ve güvenirliği etkileyecek bir değişikliğe maruz bırakmadan analiz etmelidirler.
  3. Çarpıtma: Araştırmadan elde edilen kayıtları ya da verileri değiştirmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını değiştirmek ya da şekillendirmek, çarpıtma kapsamında ele alınmaktadır. Yazarlar araştırma süreci ile ilişkili verdikleri bilgilerde dürüst, objektif ve şeffaf olmalıdırlar. Etik kuralları ihlal etmekten kaçınmalıdırlar.
  4. Yayın Tekrarı: Aynı yayını, yapılmış olan önceki yayınlara atıf yapmaksızın ayrı yayınlar olarak sunmak, yayın tekrarı kapsamında ele alınmaktadır. Değerlendirilmek üzere gönderilen yayınların daha önce başka bir yerde yayımlanması ya da değerlendirme sürecinde olması ile ilişkili sorumluluk tamamen yazarlara aittir. Yazarlar tekrardan kaçınmalı, özgün ve orijinal araştırmalarını göndermeye özen göstermelidirler.
  5. Bölerek Yayınlama: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları ayrı yayınlar olarak sunmak, bölerek yayınlama kapsamında ele alınmaktadır. Yazarlar araştırma bütünlüğünü göz önünde bulundurmalı ve sonuçları etkileyecek bölmelerden kaçınmalıdırlar.
  6. Yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek, haksız yazarlık kapsamında ele alınmaktadır. Araştırmanın planlanması, tasarımı, verilerin toplanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi, araştırmanın yayına hazırlanması ve son halinin ortaya koyulması aşamalarına tüm yazarlar yeterli düzeyde katkı sağlamış olmalıdırlar.
  7. Etik Sorumluluk: Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi, “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygunluk (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ index.html) ilkesini kabul eder. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin “gereç ve yöntemler” bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan "Bilgilendirilmiş olur(informed consent)" aldıklarını belirtmek zorundadır.

Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin “gereç ve yöntemler” bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (www.nap. edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadır.

Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “Bilgilendirilmiş olur (informed consent)” alınmalıdır.

2-DANIŞMANLAR İÇİN BİLGİ:

Çıkar Çatışması: Makalenin yazarlarından, fon sağlayıcılarından veya kurumlarından herhangi biriyle rekabet, işbirliği veya diğer ilişkiler ya da bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarına sahip olan veya çalışmanın yayımlanmasından fayda ya da zarar görebilecek kuruluşlarla herhangi bir bağlantısı olan danışmanlar söz konusu makaleyi değerlendirmemelidir.

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi, yazarlarla aynı kurumdan olan danışmanların görüşlerini elimine etmeyi sağlayan bir değerlendirme sistemi kullanmaktadır.

Gizlilik: Danışmanlar makaleleri, ilişkili materyalleri ve içerdikleri bilgileri kesinlikle gizli tutmalıdır.

Danışma kurulu üyeleri kamuya açık şekilde yazarların çalışmalarını tartışmamalı ve makale yayımlanmadan önce yazarların fikirlerini açıklamamalıdırlar.

Danışmanlar makaleyi kişisel kullanımları için saklamamalı, değerlendirmelerini gönderdikten sonra makalelerin basılı kopyalarını imha etmeli ve elektronik kopyalarını silmelidir.

Zamanında değerlendirme: Seçilen danışman, makalede yer alan araştırmayı değerlendirmek için yeterli olmadığını düşünüyorsa veya makalenin zamanında değerlendirilmesi mümkün değilse, bu durumu editöre bildirmeli ve değerlendirme sürecinden çıkmalıdır.

Tarafsızlık: Değerlendirmeler dürüst, objektif ve kişisel önyargılardan bağımsız olmalıdır. Yazara yönelik kişisel eleştiride bulunulması uygun değildir. Danışmanlar görüşlerini açıkça ve destekleyici argümanlar eşliğinde ifade etmelidir.

Kaynakların Kabulü: Danışmanlar, yayımlanmış ancak yazarlar tarafından atıfta bulunulmamış ilgili çalışmaları belirlemelidir. Daha önce raporlanmış herhangi bir gözlemi, derivasyonu veya argümanı içeren her ifadeye ilgili atıf eşlik etmelidir. Değerlendirilen makale ile danışmanın kişisel olarak bildiği yayımlanmış başka bir makale arasında önemli bir benzerlik veya örtüşme varsa, danışman bunu editörün dikkatine sunmalıdır.