ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler

YAYIN KURALLARI

BİLİMSEL SORUMLULUK

Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazar olarak belirlenen isim aşağıdaki özelliklerin tamamına sahip olmalıdır:

 • Makaledeki çalışmayı planlamalı veya yapmalı
 • Makaleyi yazmalı veya revize etmeli,
 • Son hâlini kabul etmelidir.
 • Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

ETİK SORUMLULUK

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi’ne gönderilen bilimsel yazılarda, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ile ilişkili yönergeler, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) önerileri ve COPE (Committee on Publication Ethics) “Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları” dikkate alınmalıdır.

İntihal, verilerde sahtecilik ya da yanıltmacılık, yayın tekrarı, bölerek yayınlama ve araştırmaya katkısı olmayan kişilerin yazarlar arasında yer alması etik kurallar dahilinde kabul edilemez uygulamalardır.

 • Dergi, "insan" öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri'ne uygunluk ( https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/DoH-Oct2013-JAMA.pdf) ilkesini kabul eder. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin "GEREÇ ve YÖNTEMLER" bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan "bilgilendirilmiş olur1' (informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadırlar.
 • Çalışmada "hayvan" öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin "GEREÇ ve YÖNTEMLER" bölümünde "Guide for the Care and Use of Laboratory Animals" (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda, çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar.
 • Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan "bilgilendirilmiş olur" (informed consent) alınmalıdır.
 • Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar) editöre sunum sayfasında bildirmek zorundadır.
 • Makalede "etik kurul onayı" alınması gerekli ise alınan belge "online" olarak, http://www.tjrms.org  adresinde yer alan "Online Makale Gönder-Takip Et-Değerlendir" linkindeki bölümden makale ile birlikte gönderilmelidir.
 • Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
 • Makalenin değerlendirilmesi aşamasında, yayın kumlunun gerek görmesi hâlinde, makale ile ilgili araştırma verilerinin ve/veya etik kurul onay belgesinin sunulması yazarlardan talep edilebilir.

BİYOİSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME

İstatistiksel yöntemler açık bir şekilde anlatılmalıdır. Randomizasyon yöntemi detaylı bir şekilde tanımlanmalıdır. Randomize çalışmaların sonuçlarını sunar iken,  CONSORT akış şeması ve CONSORT denetim listesi doldurulmalı ve makale ile birlikte gönderilmelidir. Makalelerde p değerleri açık olarak verilmelidir (p-0,025; p-0,524 gibi). Makalelerin biyoistatistiksel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

TELİF HAKLARI

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi açık erişimli bir dergidir. Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi tarafından yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND) altında lisanslanmıştır.

Paylaşım - Materyalin herhangi bir ortamda veya formatta kopyalanması ve yeniden dağıtımı aşağıdaki şartlar altında serbesttir:

Atıf - Uygun atıf yapılmalı, lisans linki verilmeli ve değişiklik yapılıp yapılmadığı belirtilmelidir. Makul değişiklikler yapılabilir, ancak hiçbir şekilde lisansörün bunu onayladığı öne sürülemez.

Ticari olmayan - Materyal ticari amaçla kullanılamaz.

Türetilmemiş - Yeniden düzenlenen, dönüştürülen veya ekleme yapılan modifiye materyal  dağıtılamaz.

Lisansın tüm detaylarına https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ adresinden ulaşılabilir.

YAYIN HAKKI

1976 Copyright Act'e göre, yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmemektedir. Yazarlar, http://www.tjrms.org/pages/copyright-3  internet adresinden ulaşacakları "Yayın Hakları Devir Formu"nu doldurup, "online" olarak http://www.tjrms.org adresinde yer alan "Online Makale Gönder-Takip Et-Değerlendir" linkindeki bölümden makale ile birlikte göndermelidirler.

 

YAZARLAR İÇİN BİLGİLER

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi (Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery); İngilizce veya Türkçe dilinde, yılda üç kez yayınlanan erişimi herkese açık olan bir dergidir. Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi, infertilite, endokrin ve reproduktif tıp alanında orjinal makaleleleri, derlemeleri, olgu sunumlarını ve editöre mektup yazılarını yayınlar.

Makalenin Dili

Makaleler hem İngilizce hem de Türkçe dilinde gönderilebilirEğer makale Türkçe dilinde yazılmışsa, başlık, özet ve anahtar kelimeler ayrıca İngilizce dilinde de yazılmalıdır. Eğer makalenin dilini kontrol eden kişi yazarlardan biri değilse, ek bilgiler kısmında bu kişi belirtilmelidir. Makaledeki yazım hataları Editor tarafından makalenin özüne dokunulmadan düzeltilebilir.

Makale Kategorileri

Makale kategorileri; araştırma makaleleri, derlemeler, editöre mektuplar, uzman görüşleri, olgu sunumlarıdır. Makale gönderimi sırasında yazarlar makaleler için genel gereksinimleri kontrol etmelidirler.

Derlemeler

Davet üzerine yazılan derlemeler dışında da infertilite, endokrinoloji ve reproduktif tıp alanında derleme gönderimi yapılabilir. Derlemeler en fazla 3500 kelime (başlık sayfası, özet ve referanslar hariç), 10 figür ve 10 tablo içermelidir. Referans listesi 3 sayfayı geçmemelidir.

Uzman Görüşü

Genel olarak bu tür yazılar editör daveti üzerine olmakla beraber, yazarlar tarafından yine de gönderimi düşünülebilir, maksimum 2000 kelime, 2 figür ve 2 tablo içermelidir.

Araştırma Makaleleri

Detaylar aşağıda ‘‘Makale Hazırlanmasında Genel Gereksinimler’’ kısmında yer almaktadır. Araştırma makalesi 2500 kelimeyi (başlık sayfası, özet ve referanslar dışında), 10 figürü ve 10 tabloyu geçmemelidir. Referans listesi 3 sayfayı geçmemelidir. Yapılandırılmış özet 350 kelimeyi geçmemeli, sadece araştırma makaleleri için kullanılmalı ve Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma kısımlarından oluşmalıdır.

Olgu Sunumu- Editöre Mektup

Olgu sunumları önemli bir klinik gözlemi veya az görülen olguları içermelidir. Editöre mektuplar ‘‘Sayın Editör, bizim gözlemlerimize göre …vb.’’ şeklinde başlamalıdır. Editöre mektup için maksimum 650 kelime ve olgu sunumları için maksimum 1000 kelime ve her ikisi için 7 referans, maksiumum 1 tablo ve 2 figür yer almalıdır.

Değerlendirme

Makalelerin değerlendirilmesi yazarların isimleri görülmeyecek şekilde en az 2 hakem tarafından yapılacaktır. Editör, kabul edilmiş olgularda makalenin içeriğini değiştirmeden zorunlu değişiklikleri yapabilir veya yazarlardan bu değişikliklerin yapılmasını isteyebilir. İstenen gerekli değişiklikler yapılmadan kabul edilen makaleler yayınlanma sürecine dahil edilmeyecektir. Bu politika kabul edilmiş makalelerin yazarlarının eklenmesi, çıkarılması ve tekrar düzenlenmesini içermektedir. Kabul edilmiş bir makale internet ortamında basılmadan önce yazar ekleme, yazar çıkarma ve yazarların sırasının değiştirilmesi işlemi ancak sorumlu yazarın neden değişikliğe gidildiği ve tüm yazarların imzasının olduğu yapılmış değişikliğin kabul edildiğini gösterir belgelerin editöre gönderilmesinden sonra yapılabilir. Gerekli değişikliklerin onaylanması sürecine kadar, değişikik yapılan makalenin yayınlanması askıya alınır. İnternet ortamında yayınlanmış bir makalede yapılacak değişiklikler için erratum yayınlanır.

Makele Hazırlanmasında Genel Gereksinimler

Makale (Türkçe ve İngilizce başlık, Türkçe ve İngilizce özet, Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler, Türkçe veya İngilizce ana makale, çıkar ilişkisi bildirimi, ek bilgi, referanslar, tablolar sırasıyla), Microsoft Word Programında, 12 punto, Times New Roman karakteri kullanılarak, çift boşluk ve sayfa kenarlarından 3 cm sınır bırakılarak yazılmalıdır. Türkçe yazılan makalelerde başlık, özet, anahtar kelimeler ayrıca İngilizce yazılmalıdır, İngilizce yazılan makalelerde aynı şekilde başlık, özet, anahtar kelimeler ayrıca Türkçe yazılmalıdır. Makale ayrı bir sayfada açıklayıcı mektup (cover letter), başlık sayfası (title page), özet, anahtar kelimeler, ana makale, çıkar ilişkisi durumu, ek bilgi, referanslar, figür ve tablo sırasını takip etmelidir.

Açıklayıcı mektup; makale başlığı, makele kategorisi ve sorumlu yazarın tam adını, makalenin getirdiği yenilikleri ve önemini anlatan kısa bir özet, çıkar ilişkisi durumunu, makalenin daha önce yayınlanıp yayınlanmadığını veya başka bir dergide değerlendirmede olup olmadığını içermelidir. Sadece standart kısaltmalar kullanılmalıdır. Kısaltmalar için yanda belirtilen link kullanılabilir; https://www.scientificstyleandformat.org/Home.html. Kısaltmalar başlıkta kullanılmamalıdır. Ana makale içinde bir kez tam yazımı yapılan ve çok tekrarlanan kelimelerin kısaltması yapılabilir. Jenerik, kimyasal veya farmakolojik özelliği olan ürünlerin özellikleri parentez içinde ürün sahibi, şehir ve ülke ismi verilerek kullanılabilir.

Yazarlık

Tüm yazarların imzalı yazarlık formunda makalede aldığı görevler belirtilmelidir. Makalede yazar olarak bulunmayan ancak makale yazımında faydası olan kişiler ‘’Teşekkür’’ kısmında belirtilmelidir.

Başlık Sayfası (Title Page)

Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), tüm yazarların ad-soyadları, akademik ünvanları, ORCID numaraları (https://orcid.org/register ), kurumları, iş telefonu/GSM, e-posta ve yazışma adresi belirtilmelidir. Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi belirtilmelidir.

Özet ve Anahtar Kelimeler

Yapısal özet, araştırma makeleleri için gerekmektedir ve Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Sonuç kısmını içermelidir. Derleme makaleleri için, olgu sunumları için yapısal özet kullanılmamalıdır. Araştırma makaleleri için 350 kelime, diğerleri için 150 kelime sınırı vardır. Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 adet olmalıdır.

Ana Makale

Ana makale Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma kısımlarından oluşmalıdır. Giriş kısmında; çalışma hakkında kısa bilgi ve çalışma amacı belirtilmelidir. Materyal ve Metot kısmı; çalışma planı, çalışma dizaynı hakkında detaylı bilgi, kullanılan istatistik testleri ve kullanılan istatistik programı hakkında bilgi içermelidir. Bulgular kısmı; araştırmada bulunan sonuçları, tablo ve figürlerin numaralarını içermeli ve aynı bilgilerin tablo ve figürlerde tekrarlanmasından kaçınılmalıdır. Tartışma kısmında, en son literatür eşliğinde makalede bulunan sonuçlar yorumlanmalıdır.

Referanslar

Maksimum refarans sayıları ile ilgili bilgiler yukarıda belirtilmiştir. Referanslar makalede geçtiği sırada numaralandırılmalıdır. Referanslar için "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals" (Vancouver stili) (N Engl J Med 1991: 324: 424-8). kullanılmalıdır. Dergi kısaltmaları ‘‘Cumulated Index Medicus’’de olduğu gibi kullanılmalıdır. Altı veya daha az yazar olduğunda tümü referansda belirtilmeli ancak yedi ve daha üzerinde yazar olduğunda ilk üç yazar belirtilecek sonrasında da ‘’et al’’ kullanılmalıdır.

Referans Örnekleri

Dergiler için; (1) Pabuccu R, Pabuccu EG, Gursoy AY, Caglar GS, Yilmaz MB, Ozdegirmenci O. Improved cycle outcomes after laparoscopic ovarian diathermy in hyper-responder patients with previous ART failure. Gynecol Endocrinol. 2014;30:881-4.

Kitaplar için; (2) Brown SS, ed. Prenatal Care. Reaching Mothers, reaching infants. Washington: National Academy Press, 1998. 

Kişisel görüşler ve basılmamış data, zorunluysa parentez içinde belirtilerek ve yazarların onayı alınarak kullanılabilir.

Çıkar İlişkisi Formu

Yazarlar herhangi bir organizasyon veya kuruluştan destek alıp almadıklarını belirtmelidir. Çıkar ilişkisi formu belirtilen linkten indirilebilir; http://icmje.org/conflicts-of-interest/.

Tablo ve Figürler

Figürler grafik, diafram, resim, takip diaframı (flow-chart) içermektedir. Figürler ana makalede arabik numaralar kullanılarak, sırasıyla belirtilmelidir. Renkli figürler herhangi bir ücrete tabi edilmeden yayınlanacaktır.

Tablolar arabik numaralar kullanılarak, ana makalede belirtilen sırada belirtilmelidir. Her tablonun başlığı yeterli açıklama olacak kısalıkta olmalı ve tablonun üstünde yer almalıdır. Kısaltmalar ve özel karakterler tablonun alt kısmında açıklanmalıdır. Tablo veya figür orjinal bir eserden alındığı takdirde, hangi eserden alındığı ve gerekli iznin alındığı belirtilmelidir.