ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR

Anormal Uterin Kanamalı Türk Kadınlarında PALM-COEIN Sınıflandırmasının Değerlendirilmesi
Evaluation of PALM-COEIN Classification with Abnormal Uterine Bleeding in Turkish Women
Received Date : 25 Jun 2018
Accepted Date : 13 Nov 2018
Doi: 10.24074/tjrms.2018-61956 - Makale Dili: EN
TJRMS 2018;2(3):81-5
ÖZET
Amaç: 2011 yılında International Federation of Gynaecology and Obstetrics working group on menstrual disorders (FIGO) anomal uterin kanama ile ilgili ‘’PALMCOEIN’’ olarak adlandırılan yeni bir sınıflandırma sistemini oluşturmuştur. Çalışmamızın amacı, yeni sınıflandırma sisteminin incelenmesi ve anormal uterin kanama için kullanılan klasik terminoloji ile karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız retrospektif olarak Şubat 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi jinekoloji kliniği’nde yapılmıştır. Çalışma bilinen kronik hastalığı olmayan premenopozal kadınları içermektedir. Çalışmaya dahil edilen her hasta anatomik yapı, fizik muayene ve pelvik ultrasonografi ile değerlendirilmiştir. Uygun ise endometrial örnekler ve histerektomi materyalleri histopatolojik inceleme için alınmıştır. Altta yatan olası sebepler yeni sınıflandırma sistemine göre kategorize edilmiştir. Bulgular: Çalışma anormal uterin kanama şikayeti olan premenopozal 437 kadını içermektedir. Genel olarak kanama şikayeti olan hastalar klasik terminolojiye göre leiomyoma uteri, polip, adenomiyozis, hiperplazi, iatrojenik nedenler, karşılanmamış östrojen, malignite, servikal polip, hormonal bozukluklar, servikal enfeksiyon, ve doğum kontrol hapları ve intrauterin araçları da içeren doğum kontrol yöntemlerine bağlı sebepler olmak üzere farklı sebepler için hipermenore, menoraji, metroroji ve menometroroji başlıkları altında gruplandırıldı. PALM-COEIN sınıflandırmasına göre hastalarda 175 (%40) polip, 93 (%21,3) adenomiyozis, 153 (%35) leiomyoma, 16 (%3,7) malignite ve hiperplazi saptandı. Sonuç: Anormal uterin kanamanın sınıflandırmasında genel bir tutarsızlık vardır. Bir hastada birçok nedenin ve farklı patolojilerin birlikte bulunabilmesi sebebi ile tutarlı ve universal olarak kabul gören bir sınıflandırma sistemi karışık vakaların da anlaşılması için önemli bir adım olacaktır. Diğer bir gereklilik ise; Genel olarak kabul gören ve bilinen bir sınıflandırma sistemi klinisyenler arasındaki iletişimi geliştirecek ve klinik araştırmalarda incelenmesi hedeflenen kitleyi açıklığa kavuşturacaktır. Ayrıca yeni sınıflandırma sisteminin hastalar arasındaki iletişimi güçlendireceği de açıktır. PALM-COEIN sisteminin yaygın kullanımı anormal uterin kanamanın yeni tedavi modalitelerine de ışık tutacaktır.
ABSTRACT
Objective: In 2011,the International Federation of Gynaecology and Obstetrics working group on menstrual disorders has introduced a new classification system called ‘’PALM-COEIN’’ in the interest of abnormal uterin bleeding (AUB). The aim of the study was to evaluate the new classification and to compare with former classical terminology for AUB. Material and Methods: This retrospective study was performed in Gynaecology Clinic of Zekai Tahir Burak Women Health Care, Training and Research Hospital in Ankara, Turkey, between February 2015 and February 2016. The study was assessed including premenopausal women without proven chronic disease. Each case has been examined in terms of anatomical structure, physical examination and pelvic ultrasonography. Endometrial samples and hysterectomy specimens were obtained for histopathological investigation if applicable. Possible underlying causes were categorised according to the new classification system. Results: The study included 437 premenopausal women who presented with complaints of abnormal uterine bleeding. The people who complained of general sources of bleeding have categorized with classical terminology and examined under the name of hypermenorrhea, menorrhagia, metrorrhagia, menometrorrhagia including polyps, leiomyoma uteri, adenomyosis, hyperplasia, iatrogenic causes, unopposed estrogen, malignancy, cervical polyp, hormone imbalance, infection of cervix and problems linked to birth control pills and ıntrauterine devices. Cases which has categorizated with PALMCOEIN classification system demonstrated the results as 175 (40%) polyp, 93(21.3%) adenomyosis, 153 (35%) leiomyoma, 16 (3.7%) malignancy and hyperplasia. Conclusion: There is a general inconsistency in the classification of abnormal uterin bleeding. As a result of existing several causes and possibility of coexisting different pathologies in a patient, evolution of a consistent and universally accepted categorization would be an important step to be understood for these complicated cases. Another necessity for the use of a new-generally accepted and known classification system is to facilitate the communication between clinicians and clarify the targeted populations which would be evaluated in clinical researches. It is clear that this new classification system will promote the communication with patients. Widespread adoption of the PALM-COEIN system will light the way to the development of new treatment modalities of AUB.