ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR

Asthenozoospermi ve Oligoasthenozoospermi Erkek Olguların Ejekulat Spermatozoalarında NRF2 mRNA Ekspresyon Düzeyi
NRF2 mRNA Expression in Ejaculate Spermatozoa from Men with Asthenozoospermia and Oligoasthenozoospermia
Received Date : 28 Mar 2017
Accepted Date : 02 May 2017
Doi: 10.24074/tjrms.2017-55918 - Makale Dili: EN
TJRMS 2017;1(2):75-81
ÖZET
Giriş: Asthenozoospermik ve oligoasthenozoospermik olguların spermatozoalarında antioksidan gen olan transkripsiyon faktörü nükleer faktör eritroid 2 ilişkili faktör 2 (NRF2)’nin mRNA ekspresyon düzeyinin sperm fonksiyonları ile olan ilişkisi ve ayrıca seminal plazma süperoksit dismutaz (SOD) enzim aktivitesinin araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya, 41 asthenozoospermik ve oligoasthenozoospermik olgudan oluşan hasta grubu ve 48 sağlıklı bireyden oluşan normozoospermik kontrol grubu dahil edildi. Olguların ejekulat spermatozoalarında NRF2 mRNA ekspresyon düzeyini belirlemek için kantitatif real-time reverse transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu ve seminal plazma SOD aktivitesini değerlendirmek için ise kolorimetrik yöntem kullanıldı. Bulgular: Araştırmamız sonucunda, hasta grubunun hem NRF2 mRNA ekspresyon düzeyi hem de seminal plazma SOD aktivitesi kontrol grubu ile istatistiksel olarak karşılaştırıldığında anlamlı bir fark saptanmadı (sırasıyla; p=0.633, p=0.502). NRF2 mRNA ekspresyon düzeyinin spesifik sperm fonksiyon parametreleriyle (konsantrasyon, canlılık, hareketsiz sperm oranı, progresif hareketlilik, non-progresif hareketlilik, anormal spermatozoa oranı) ve ayrıca seminal plazma SOD aktivitesiyle aralarında anlamlı bir korelasyon saptanmadı (sırasıyla; tümü p>0.05, p=0.553). Seminal plazma SOD aktivitesinin de spesifik sperm fonksiyon parametreleri ile aralarında anlamlı bir korelasyon saptanmadığı belirlendi (tümü p>0.05). Sonuç: Bu veriler NRF2 mRNA ekspresyonunun ve seminal plazma SOD aktivitesinin düşük sperm hareketliliği olan erkeklerde anlamlı bir fark göstermediğini ve spesifik sperm fonksiyon parametreleriyle de ilişkili olmadığını göstermektedir. Bu veriler, NRF2 geninin erkek infertilitesini belirlemek için ve ayrıca SOD aktivitesinin sperm fertilizasyon potansiyelini tahmin etmek için bir belirteç olarak kullanılmasının yeterli olmadığını düşündürmektedir.
ABSTRACT
Objectives: We aimed to determine whether the level of mRNA expression of antioxidant gene nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (NRF2) in spermatozoa is associated with sperm function and also the seminal plasma superoxide dismutase (SOD) enzyme activity was to investigate in asthenozoospermia and oligoasthenozoospermia cases.Material and Methods: In this study asthenozoospermic and oligoasthenozoospermic 41 patients and normozoospermic 48 healthy individuals were included. Quantitative real-time reverse transcriptase polymerase chain reaction was used for detecting level of NRF2 mRNA expression in ejaculated spermatozoa and colorimetric method was also used to evaluate seminal plasma SOD activity. Results: Results revealed that both the level of NRF2 mRNA expression and the seminal plasma SOD activity levels have no statistically significant difference between the two study groups (respectively p=0.633, p=0.502). A significant correlation was not observed between the level of NRF2 mRNA expression and specific sperm function parameters (concentration, vitality, immotility, progressive motility, non-progressive motility, abnormal morphology) and also seminal plazma SOD activity (respectively; all p>0.05, p=0.553). Additionally there was no significant correlation between seminal plasma SOD activity and specific sperm function parameters (all p>0.05). Conclusion: These data indicated that NRF2 mRNA expression level and seminal plasma SOD activity did not show any significant difference in men with low sperm motility and that these factors were not related to specific sperm function parameters. As a result, it is thought that the NRF2 gene cannot be sufficient for using as a marker to determine the male infertility. In addition, this study showed that the SOD activity is not a sufficient marker to predict sperm fertilization potential.