ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
DERLEMELER

Birinci Basamak Ovülasyon İndüksiyonu: Oral Ajanlar
First Line Agents for Ovulation Induction: Oral Agents
Received Date : 20 Dec 2016
Accepted Date : 07 Jan 2017
Doi: 10.24074/tjrms.2016-54245 - Makale Dili: TR
TJRMS 2017;1(1):29-35
ÖZET
Birinci basamak oral Ovülasyon indüksiyonu (OI) ajanları çoğunlukla anovulatuar hastalık ve açıklanamayan infertil grupta kullanılır. Genellikle birinci basamak tedavi olarak kullanılan oral OI ajanları Klomifen sitrat (KS), KS ile alternatif kombine rejimler ve aromataz inhibitörleridir. OI’nun amacı; gebeliğin sağlanması icin ya anovulatuar grupta monofoliküler gelişimi takiben ovülasyonun sağlanması, yada ovulatuar subfertil grupta multiple foliküler gelişime bağlı olarak fekunditenin artırılmasıdır. Anovülasyon kadın subfertilitesinin yaklaşık %10-25’inde sorumludur. Anovulatuar subfertil hastalar OI ile tedavinin planlanmasından önce, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) anovülasyon sınıflandırmasına göre sınıflandırılmalıdırlar. KS, oral uygulanabilen, iyi tolere edilebilen, yan etkisi az, kolay ulaşılabilen ve ucuz bir ilaçtır ve WHO grup 2 anovulatuar hastalarda ilk tedavi seceneği olarak kabul edilir. Özellikle KS’a dirençli, obez Polikistik Over Sendromu (PKOS) hastalarında KS/metformin kombinasyonu ikinci seçenek olarak akılda tutulabilir. Bu hastalarda, kilo vermek için diyet ve egzersizin metforminle kombine edilmesi tedavide başarı şansını artırabilir. Son yayınlar; PKOS’lu anovulatuar hastalarda letrozolun ovülasyon oranları ve canlı doğum oranları açısından KS’a üstün olduğunu ve daha düşük çoğul gebelik ve OHSS oranları ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Fakat PKOS’lu hastalar için OI açısından letrozolun ilk tedavi ajanı olarak önerilmesi için daha fazla veriye ihtiyaç vardır.
ABSTRACT
First line oral treatment options are mostly used for the management of anovulatory disorder and unexplained infertility. They generally include Clomiphene citrate (CC), CC plus adjunctive treatment regimens and Aromatase inhibitors (AI). The goal of ovulation induction (OI) is either to provide a pregnancy with monofolliculer development following by ovulation in anovulatory disorder or to enhance montly chance of conception by providing multiple ovulation in unexplained infertility. Anovulatory dysfunction is responsible for about 15-20% of female subfertility. Subfertile patients with anovulatory dysfunction should be classified according to World Health Organization (WHO) classification of ovulatuary disorder before planning on OI treatment. CC is orally administered, very well tolerated, has few side effects, is easily available and is inexpensive and it is considered as the drug of choice for first line treatment of WHO class two anovulatory disorder. Especially in women with polycystic ovary syndrome (PCOS) who are obese or resistant to CC, CC plus metformin co-treatment can be a second-line option. In these patients, metformin combined with diet and exercise to achieve weight loss can increase the success of treatment. Several studies recently indicated that letrozole is superior to CC in terms of successful OI and live birth rate; it also results in fewer multiple pregnancy and decrease in the risk of Ovarian Hyperstimulation Syndrome in women with PCOS. But further supportive evidences are needed to be required for the use of letrozole as the drug of choice for first line treatment in PCOS patients.