ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
OLGU SUNUMLARI

Çoğul Gebeliklerde Selektif Fetoredüksiyonun Olgu Sunumu Eşliğinde Değerlendirilmesi
Evaluation of Selective Fetoreduction in a Case of Multiple Pregnancy
Received Date : 19 Jun 2018
Accepted Date : 15 Aug 2018
Doi: 10.24074/tjrms.2018-61870 - Makale Dili: TR
TJRMS 2018;2(1):26-9
ÖZET
Gelişmiş ülkelerde, yardımcı üreme tekniklerinin (YÜT) kullanımının artmasından dolayı multipl gebeliklerde bir artış söz konusudur. Çoğul gebeliklerde, maternal ve fetal obstetrik sonuçlarla beraber fetal yapısal anomalilerin insidansında artış olduğu saptanmıştır. Yazımızda, ilk trimester ultrasonografide tanı alan, teki ekzensefalili dikoryonik diamniyotik ikiz gebelik olgusu eşliğinde fetoredüksiyonu gözden geçirmek istedik. 32 yaşında diamniyotik-dikoryonik gebe ultrasonografi muayenesinde; 13 hafta 2 günlük normal fetüs ve 12 hafta 2 günlük kalvaryal kemik yapılarının izlenmediği ekzensefalik ikiz eşi fetüs saptandı. Spinal iğne ile üst yerleşimli ekzensefalili fetüsün kalp boşluğuna girilerek, intrakardiyak 3cc potasyum klorür verildi. Fetüste asistoli gelişti ve işleme son verildi. İkiz gebeliklerde, tek fetüste %1-2 anomali riski nedeniyle selektif terminasyon seçeneği düşünülmelidir. YÜT sonucu gelişen çoğul gebeliklerde fetal mortaliteyi azaltmak için fetal redüksiyon işlemi gerekebilir. Dikoryonik veya trikoryonik gebelikte, plasental anastomoz olmadığı düşünüldüğünden, uygulanan potasyum klorür tedavisi güvenli olmaktadır. İkiz gebeliklerde fetal anomalili fetüs varlığında, terminasyon amacıyla selektif fetoredüksiyon yapılması en güncel yaklaşımdır.
ABSTRACT
In developed countries, there is an increase in multiple pregnancies due to the increased use of assisted reproductive techniques (ART). In multiple pregnancies, maternal and fetal obstetric outcomes have been found to increase with the incidence of fetal structural anomalies. In our case, the patient had dichorionic-diamniotic twin pregnancy and also one of twins is exencephaly when diagnosed in first trimester screening test. We want to review fetoreduction through this case. A 32-years-old women was refered to our clinic who has diamnioticdichorionic pregnant. A normal fetus compatible with 13 weeks 2 days and a fetus without calvarial bone structures compatible with 12 weeks 2 days were observed during detailed ultrasonographic examination. 3cc potassium chloride with by spinal needle was injected into the heart cavity of the fetus which has exencephaly. Asystole has developed and the process has been terminated. A selective termination option should be considered because of the risk of fetal 1-2% anomalies. Fetal reduction may be required to reduce fetal mortality in multiple pregnancies after ART. Potassium chloride treatment is safe because because it is thought to be not placental anastomosis in dichorionic or trichorionic pregnancy.