ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
DERLEMELER

Endometriyozis ve İnfertilite Yönetimi
Endometriosis and Infertility Management
Received Date : 28 Dec 2016
Accepted Date : 15 Jan 2017
Doi: 10.24074/tjrms.2016-54242 - Makale Dili: TR
TJRMS 2018;2(2):60-8
ÖZET
Endometriyozis infertilite pratiğinde sık karşılaşılan bir problemdir. Patogenezi henüz tam olarak anlaşılamamış olsa da olası infertilite mekanizmaları arasında pelvik anatominin, folikülogenezin, fertilizasyonun ve/veya implantasyonun bozulması yer alır. Endometriyozisli infertil hastaların yönetiminde laparoskopik cerrahi, kontrollü ovaryen stimülasyon ve intrauterin inseminasyon ve yardımcı üreme teknikleri kullanılmaktadır. Ağrının eşlik etmediği durumlarda infertilite yönetiminde medikal tedavinin yeri yoktur. Bu hastalarda cerrahi kararı verirken klinisyen çok dikkatli olmalıdır. Endometriyozis cerrahisi sırasında geri dönüşümsüz olarak ovaryen rezervi azaltma riski vardır. Endometriyozisli hastalarda infertilite tedavisi planlanırken hastanın yaşı, infertilite süresi, eşlik eden pelvik ağrı varlığı, ve hastalığın evresi göz önünde bulundurularak karar verilmelidir.
ABSTRACT
Endometriosis is a frequently encountered problem in infertility practice. Although the pathogenesis has not been well understood yet, the mechanisms of infertility include disturbances in pelvic anatomy, folliculogenesis, fertilization and/or implantation. Laparoscopic surgery, controlled ovarian stimulation and intrauterine insemination and assisted reproductive technologies are used in the management of patients with endometriosis and infertility. There’s no place for medical treatment in infertility management of cases without concomitant pain. Clinicians should be very cautious when deciding surgery for these patients. There’s risk of irreversibly decreasing ovarian reserve during endometriosis surgery. While planning infertility treatment in patients with endometriosis decision should be made by taking into consideration the age of patient, duration of infertility, presence of accompanying pelvic pain and disease stage.