ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
DERLEMELER

İntrauterin İnseminasyon (IUI) Sikluslarında Ovülasyon İndüksiyonu
Ovulation Induction in Intrauterine Insemination Cycles
Received Date : 22 Dec 2016
Accepted Date : 30 Dec 2016
Doi: 10.24074/tjrms.2016-54244 - Makale Dili: TR
TJRMS 2017;1(1):36-41
ÖZET
Etkinliği konusundaki tartışmalara rağmen IUI, seçilmiş çiftlerde infertilite tedavisinde sıklıkla uygulanan bir yöntemdir. IUI başarısı birçok faktöre bağlıdır. Gebelik oranlarında artış sağlamak icin sıklıkla ovaryan stimülasyonla kombine edilmektedir. Değişik ovülasyon indüksiyon ajanları bu amaçla kullanılabilinir. Bu yaklaşımın mantığı, bazı hafif ovülatuar problemlerin düzeltilmesi, fertilizasyon şansının artırılması ve IUI zamanlamasının doğru yapılmasıdır. Ovülasyon indüksiyonuna gereksinim olduğunda, çoğul gebelik ve ovaryan hiperstimülasyon sendromundan kaçınmak için minimal stimülasyon rejimleri kullanılmalıdır.
ABSTRACT
Despite the controversies on its effectiveness, intrauterine insemination (IUI) is a commonly used procedure for infertility treatment for selected couples. IUI success depends on various factors. To improve the pregnancy rates, IUI is often combined with ovarian stimulation. Different ovulation induction agents can be used for this purpose. The rationality of this approach is correction of some subtle ovulatuar problems, enhancing the fertilization chance and proper timing of IUI. In case of a need for ovulation induction, minimal stimulation regimens should be used to avoid multiple pregnancies and ovarian hyperstimulation syndrome.