ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
DERLEMELER

IUI ve IVF İçin Sperm Hazırlama Yöntemleri
Sperm Preparation Methods for IUI and IVF
Received Date : 21 Dec 2016
Accepted Date : 30 Dec 2016
Doi: 10.24074/tjrms.2016-54251 - Makale Dili: TR
TJRMS 2017;1(2):92-8
ÖZET
Ejakulattan spermlerin başarıyla izolasyonu ve en kaliteli spermlerin seçilmesi için uzun yıllardır kullanılan birkaç temel teknik mevcuttur. Bu teknikler genel olarak bir sperm popülasyonunun seçilmesine yönelik olarak yapılan uygulamalardır. Bir araya getirilmiş kaliteli sperm toplulukları IUI ya da klasik IVF için kullanılır ve spermin oosite penetrasyonu beklenir. Daha ileri aşamada ise ICSI ile her bir oositin inseminasyonunda kullanılacak spermlerin tek tek seçimi söz konusudur. En kaliteli spermin inseminasyonda kullanılması, en kaliteli embriyonun oluşturulmasına ve hastaların üremeye yardımcı tekniklerden en üst düzeyde faydalanmasına yol açacaktır. Sperm çalışmalarında akılda tutulması gereken en önemli realite heterojenisitedir. Her bir bireyin değişik dönemlerde farklı sperm parametrelerine ve üreme sistemi patolojilerine sahip olması mümkün olabileceği gibi, her bir ejakülatta da çok çeşitli patolojiler içeren ve normal olan spermler mevcuttur. Bu heterojenisite yayınlanan bilimsel verileri de etkilemektedir. Bu bilgiler ışığında temel bazı sperm seçme yöntemlerine ve bunların kombine kullanımına üstünlüğü açıkça ortaya konmadıkça yeni teknolojilerin kullanılmasında tedbirli davranmak hem etik hem de maliyet-fayda açısından uygun olacaktır.
ABSTRACT
There are a few basic techniques that have been used for many years to successfully isolate ejaculated, highest quality sperm. These techniques are generally applied to select a cohort of spermatozoa. Selected cohort is used for IUI or conventional IVF and sperm oocyte penetration is expected. At a further stage, there is an individual sperm selection for ICSI to be used for the insemination of each oocyte. The use of top-quality sperm insemination will lead to the creation of the highest quality embryo and to the utmost patients' benefit from assisted reproduction technology. The most important reality that must be kept in mind in andrology studies is heterogeneity. It is possible that each individual has different sperm parameters and reproductive system pathologies at different times, and each ejaculate contains normal spermatozoa as well as sperm with various pathologies. This heterogeneity also affects published scientific data. Unless explicitly stated that a new technique is superior to some basic sperm selection methods and their combined use, it would be both ethical and costeffective to be cautious in adapting new technologies.