ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR

IVF Başarısızlığı Olan Hastalardaki Endometriyal Glikodelin Ekspresyonu
Endometrial Glycodelin-A Expression in Patients with IVF Failure
Received Date : 26 Jan 2017
Accepted Date : 30 Jan 2017
Doi: 10.24074/tjrms.2017-54948 - Makale Dili: EN
TJRMS 2017;1(1):13-8
ÖZET
İn vitro fertilizasyon (İVF) başarısızlığı olan kadınların midluteal sekretuar endometriumunda glikodelin-A (Gd-A) ekspresyonunu belirlemek. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız, retrospektif vaka kontrollü çalışmadır. Çalışmaya, 2 adet iyi kalite embryo verilmesine rağmen İVF başarısızlığı olan (Grup 1 (n:12)) ve İVF sonrası gebelik elde edilen (Grup 2 (n:13)) hastalar dahil edildi. Endometriyal biyopsi, İVF öncesi doğal siklusun 17-19. günlerinde alınarak, Gd-A antikoru ile immünhistokimyal boyama yapıldı ve Hskorları elde edildi. Bulgular: Gruplar arasında, endometriyal luminal epitel (114.0±32.7 vs. 210.9±84.6, P=0.004) ve glandüler epitelyum (141.5±68.2 vs. 218.3±105.9, P=0.040) midluteal Gd-A açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Erkek faktörü nedeniyle İVF uygulanan hastalarda midluteal Gd-A ekspresyonu açısından istatistiksel fark bulunmamıştır fakat kadın faktörü ya da açıklanamayan infertilite nedeniyle İVF uygulanan hastalarda Gd-A boyanması ile ilgili H-skoru grup 1’de grup 2’ye göre daha düşük bulunmuştur. Luminal ve glandüler epitel H-skor’u istatistiksel olarak anlamlı olmasına rağmen, luminal epitel H-skor’u daha belilirleyici olarak bulunmuştur. Sonuç: İVF başarısını öngörmede midluteal endometriyal Gd-A ekspresyonu belirleyici bir faktör olarak kullanılabilir.
ABSTRACT
Objective: We aimed to assess the expression of glycodelin-A in the midluteal secretory en-dometrium of women with previous in-vitro fertilization (IVF) failure. Material and Methods: Our study is a retrospective case controlled study. Patients who had at least one IVF failure despite transfer of at least 2 good quality embryos (Group 1) and conceived in their subse-quent IVF attempt (Group 2 (n: 13) ) were included. Endometrial biopsies were taken be-tween days 17-19 of their natural cycle prior to IVF treatment. Immunohistochemical staining with Gd-A antibody was performed and H-Score was provided accordingly. Results: There was statistically significant difference between the groups regarding Gd-A expression in lu-minal epithelium (114.0±32.7 vs. 210.9±84.6, P=0.004) and glandular epithelium (141.5±68.2 vs. 218.3±105.9, P=0.040). When the indication for IVF was male factor, Gd-A staining was similar between the groups; however, when the indication was female factor or unexplained infertility, the H-SCORE for Gd-A staining was statistically lower in Group I compared to Group II. H-SCOREs showed statistical significance in luminal and glandular epithelium H-SCORE, but best predictor was found to be luminal epithelium H-SCORE. Conclusion: Midluteal endometrial Gd-A expression can be used for the prediction of IVF success.