ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
DERLEMELER

IVF Sikluslarında Kontrollü Ovaryan Stimülasyon
Controlled Ovarian Stimulation in IVF Cycles
Received Date : 27 Dec 2016
Accepted Date : 15 Jan 2017
Doi: 10.24074/tjrms.2016-54253 - Makale Dili: TR
TJRMS 2017;1(1):42-53
ÖZET
1978 yılında doğal siklusta in vitro fertilizasyon (IVF) denemesi sonucu ilk canlı doğumun gerçekleşmesiyle yardımcı üreme tekniklerindeki (YÜT) gelişmeler hızla devam etmektedir. O günden bu yana dünyada yaklaşık 5 milyondan fazla gebelik IVF ve genel olarak YÜT olarak adlandırılan modifiye yöntemlerle elde edilmiştir. Deneyim ve beraberinde gelen başarı oranları arttıkça YÜT’ün endikasyonları da genişlemiştir. Özellikle reprodüktif biyoloji, laboratuar ve farmasötik bilimindeki ilerlemeler IVF sonuçlarında kontrollü ovaryan stimülasyonun (KOS) giderek artan önemine dikkati çekmektedir. Bireyselleştirilmiş KOS (iCOS) uygulamaları IVF sonuçlarını iyileştirecek ve daha güvenli kılacaktır. Bu derlemenin amacı da KOS’un temeli ve uygulama şekillerini gözden geçirmektir.
ABSTRACT
After the first live birth through a natural cycle in vitro fertilization (IVF) trial in 1978, advances in assisted reproductive techniques (ART) have been rapidly proceeded. Since then, more than 5 million pregnancies have been achieved worldwide by IVF and other modified techniques generally named as ART. As the experience and the success rates have increased, the indications for ART also expands. With the advances in reproductive biology, laboratory and pharmaceutical sciences, there is increasing attention on the importance of controlled ovarian stimulation (COS) to the IVF outcomes. Individualized COS (iCOS ) practices will improve IVF outcomes and safety issues. The aim of this review is to go through the fundamentals of COS and its best practices in ART.