ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR

IVF Sikluslarında Oosit Sayısının Gebelik Oranlarına Etkisi
The Influence of the Number of Retrived Oocytes on Pregnancy Rates in IVF Cycles
Received Date : 11 Jan 2017
Accepted Date : 06 Feb 2017
Doi: 10.24074/tjrms.2017-54759 - Makale Dili: TR
TJRMS 2017;1(1):19-22
ÖZET
Amaç: Bu yazıda tüpbebek uygulamalarında gebelik elde etmek için elde edilmesi gereken optimum oosit sayısı ve elde edilen oosit sayısının farklı yaş gruplarında başarıya etkisi araştırıldı. Gereç ve Yöntemler: Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve Kısırlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde 2008-2013 yılları arasındaki 6405 IVF siklusu retrospektif olarak tarandı. Tüm sikluslar yaş gruplarına göre 30 yaş altı (n:1870), 30-34 (n:2074), 35-39 (n:1920) ve 40 (n:541) yaş üstü olarak 4 gruba ayrıldı. Temel özellikleri, tedaviye cevap ve sonuçlar kaydedildi. Bulgular: Yaşla birlikte kullanılan ilaç dozu artmakta, indüksiyon süresi uzamakta ve oosit sayısı azalmaktadır.yaş grupları elde edilen oositler açısından karşılaştırıldığında <5 oosit elde edilenlerde yaştan bağımsız gebelik başarısı düşüktür. ≥20 oositte ovarian hiperstimülasyon riski nedeniyle transfer iptalleri artmaktadır. Sonuç: Elde edilen 10-15 oosit aralığı başarı ve yan etki açısından en avantajlı görünen sayı olarak değerlendirilmiştir.
ABSTRACT
We investigated the optimal number of oocytes to be obtained to achieve pregnancy in vitro fertilization cycles in different age groups. Material and Methods: 6405 IVF cycles were retrospectively screened between 2008-2013 at Ege University Family Planning and Infertility Research and Treatment Center. All cycles were divided into 4 groups according to age groups: below 30 years old (n: 1870), 30-34 (n: 2074), 35-39 (n: 1920) and over 40 (n: 541) years. Basic characteristics, treatment response and results were recorded. Results: Dosage of gonadotropins and duration of treatment were increasing with age, as the number of the obtained oocytes were decreasing. When the number of oocytes were <5; pregnancy rates were low in all groups. Cycle cancellation rates were increasing in ≥20 oocyte group due to the risk of OHSS. Conclusion: The 10-15 oocyte range was the most advantageous number in terms of success and side effects.