ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR

Persiste Sağ İntrahepatik Umblikal Ven: Tanısı ve Önemi
Persistent Right Intrahepatic Umbilical Vein: Significance and Prognosis
Received Date : 24 Sep 2019
Accepted Date : 14 Jan 2020
Available Online : 08 Jun 2020
Doi: 10.24074/tjrms.2019-71585 - Makale Dili: EN
TJRMS. 2019;3(1):12-4
ÖZET
Bu çalışmada kliniğimizde prenatal persiste sağ umbilikal ven tanısı alan olguların insidansı, eşlik eden diğer anomalilerin tespiti, gebeliğin prognozu ve doğum sonrası yenidoğanda gözlenen özellikler gibi postnatal sonuçların değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD'da 2011-2018 tarihleri arasında persiste sağ umbilikal ven tanısı konan tüm gebeler bu tek merkezli retrospektif çalışmaya alındı. Hastalara ait verilere tıbbi kayıtlardan ulaşıldı. Bulgular: Çalışmaya toplam 7 persiste sağ intrahepatik umblikal ven tanısı alan olgu dahil edildi. Tüm olgular gebeliğin başından itibaren düzenli folik asit kullanan olgulardı. Teratojen ilaç kullanım öyküsü hiçbir vakada mevcut değil idi.Toplam 7 vakanın 3'ü in vitro tedavisi ile gebe kalan olgulardı. Sadece 1 vaka ikiz gebelik idi.2 vakada tek umblikal arter ve bir vakada mekonyum ileusu ve oligohidroamniyoz eşlik eden diğer anomalilerdi. Kalan 5 vakada persiste sağ intrahepatik umblikal ven izole anomali idi. Tüm vakalar fetal ekokardiyografi ile değerlendirildi ve herhangi bir anomali tespit edilmedi. Olguların ortalama yaşı 32.8 (27-40), tanı anında ortalama gebelik haftası 21.7 (20-23) ve doğum anında ortalama gebelik haftası 37.7 (33-40) idi. 5 vaka nullipar, 2 vaka multipar idi. 2 vaka preterm doğumla sonlandı. Biri ikiz gebelik, diğeri geç başlangıçlı intrauterin gelişme geriliği nedeni erken doğurtuldu. Sonuç: Yapılan çalışmalardan ve kliniğimizdeki olgulardan da anlaşılacağı gibi, persiste sağ intrahepatik umblikal ven izole bir bulgudur. Bu olgular iyi prognoza sahip olsalar da, eşlik eden çok sayıda konjenital anomali olabilir. Bu nedenle saptandığında fetal ekokardiyografi ve hedeflenmiş ultrasonografi ile araştırılmayı gerektirir. Ancak fetal karyotipleme açısından tek başına persiste sağ intrahepatik umblikal ven endikasyon oluşturmaz.
ABSTRACT
To investigate the incidence and clinical impact of prenatally diagnosed persistent right umblical vein in a referral population and to evaluate associated anomalies, neonatal prognosis. Material and Methods: All pregnants were taken to this single center retrospective study who admitted to the clinic with the diagnosis of persistent right umbilical vein between 2011 and 2018 in Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology. The prenatal sonograms and neonatal outcome data of affected individuals were reviewed. Results: Persistent right umblical vein was detected in 7 fetuses during the study. All cases used regular folic acid from the beginning of pregnancy and the story of teratogenic drug use did not exist at all. Three of the 7 cases were pregnant with ivf therapy. Only one case was twin pregnancy. There were one umblical artery in two cases and meconium ileus with oligohidroamnios in one case. Persistent right intrahepatic umblical vein was isolated anomaly in the remaining 5 cases. All cases were evaluated by fetal echocardiography and no abnormality was detected. The median age of the cases was 32.8 (27-40), median gestational age at the time of diagnosis 21.7 (20-23) and the median gestational age at birth 37.7 (33-40). Five cases were nulliparous and two cases were multiparous. 2 cases terminated by preterm delivery. The causes of preterm deliveries were twin pregnancy and late onset intrauterin growth restriction. Conclusion: In summary, a persistent right umbilical vein is commonly an isolated finding but may be associated with other congenital anomalies. Therefore,consideration should be given to fetal echocardiography and detailed ultrasonography in cases of a persistent right umblical vein. Fetal caryotyping is not recommended in isolated persistent right umblical vein cases.
REFERANSLAR
 1. Perez-Cosio, C., Sheiner, E., Abramowicz, J.S. Four-vessel umbilical cord: not always a dire prognosis. Journal of Ultrasound in Medicine. 2008;27:1389-91. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Hill, L.M., Mills, A., Peterson, C., Boyles, D. Persistent right umbilical vein: sonographic detection and subsequent neonatal outcome. Obstetrics and Gynecology. 1994;84:923-925.
 3. Weichert, J., Hartge, D., Germer, U., Axt-Fliedner, R., Gembruch, U. Persistent right umbilical vein: a prenatal condition worth mentioning?. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2010;37:543-548. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Jeanty, P. Persistent right umbilical vein: an ominous prenatal finding?. Radiology. 1990;177:735-738. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Monie IW, Nelson MM, Evans HM. Persistent right umbilical vein as a result of vitamin deficiency during gestation. Circulation Research. 1957;5:187-90. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Bell AD,Gerlis LM, Variend S. Persistent right umbilical vein-case report and review of the literature. Int J Cardiol 1986; 10: 167-76. [Crossref] 
 7. Theander G, Karlsson S. Persistent right umbilical vein. Acta Radiol 1978; 19: 268-74. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Claudia F. E. Kirsch, MD, Vickie A. Feldstein, MD, Ruth B. Goldstein, MD, Roy A. Filly, MD . Persistent intrahepatic right umbilical vein
 9. Martinez R, Gamez F, Bravo C et al. Perinatal outcome after ultrasound prenatal diagnosis of persistent right umbilical vein. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2013;168:36-39. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Blazer S, Zimmer EZ, Bronshtein M. Persistent intrahepatic right umbilical vein in the fetus: a benign anatomic variant. Obstetrics and Gynecology 2000; 95:433-6 [Crossref] 
 11. Wolman I, Gull I, Fait G, et al. Persistent right umbilical vein: incidence and significance. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2002;19:562-4. [Crossref]  [PubMed]