ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR

Polikistik Over Sendromlu Kadınların ICSI Sikluslarında Folikül Sıvıları İçinde Paraksonaz ve Arilesteraz Aktivitelerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Paraoxonase and Arylesterase Activities in Follicle Fluid of Females with PCOS in ICSI Cycle
Received Date : 28 Dec 2016
Accepted Date : 06 Feb 2017
Doi: 10.24074/tjrms.2016-54386 - Makale Dili: EN
TJRMS 2017;1(1):1-6
ÖZET
Calışmamızdaki amacımız Poikistik Over Sendromu (PKOS) olan infertil kadınların folikül sıvılarındaki Paraksonaz (PON1) ve arilesteraz (ARES) aktivitelerinin karşılaştırılması. Gereç ve Yöntemler: Yardımcı üreme tekniği (YUT) ile intra-sitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) uygulanan toplam 93 kadın, bu prospektif çalışmaya dahil edildi, bu kadınlardan PKOS’lu olan 46’ sı çalışma grubunu ve sadece erkek faktörü bulunan geri kalan 47’si kontrol grubunu oluşturdu. Kadınların yaşı, vücut kitle indeksi (VKİ), bazal hormon seviyeleri, toplam folikül sayıları, total oksidan status (TOS), total antioksidan status (TAS), PON1 ve ARES aktiviteleri, oksidatif stres indeksi (OSİ), simüle edilmiş paraksonaz (SPON) gruplar arasında karşılaştırıldı. Bulgular: Gruplar arasında ortalama yaş, VKİ, 3. Gun FSH- LH- Estadiol seviyeleri ve total folikül sayıları açısından anlamlı bir fark yoktu. Ayrıca TOS, TAS, PON1, SPON, ARES ve OSI seviyeleri arasında anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05). Sonuç: Folikül sıvısı içindeki TOS, TAS, OSI, SPON, PON1 ve ARES’in enzim aktiviteleri PKOS’lu kadınlarda ve erkek faktörü nedeniyle YÜT uygulanan kadınlarda benzerdi.
ABSTRACT
The aim of our study was to compare the Paraoxonase (PON1) and arylesterase (ARES) activity in follicle fluids of infertile females with polycystic ovary syndrome (PCOS). Material and Methods: A total of 93 women who underwent assisted reproductive Technologies (ART) using intra-cytoplasmic sperm injection (ICSI) were enrolled in this prospective study, of whom 46, with PCOS, comprised the study group, the remaining 47 women with MFI formed the control group. Women age, body mass index, (BMI) basal hormone levels, total follicle count, total oxidant status (TOS), total antioxidant status (TAS), PON1 and ARES activity, oxidative stress index (OSI), simulated paraoxonase (SPON) were compared between groups. Results: There were no significant differences for average age, BMI, Day3-FSH, Day3-LH, Day3-E2 and total follicle count among groups. Also there were no statistically significant differences among groups in terms of TOS, TAS, PON1, SPON, ARES and OSI (p>0.05). Conclusion: TOS, TAS, OSI, SPON, PON1 and ARES enzyme activities in follicular fluid of infertile females with PCOS are similar in those with male factor infertility.