ISSN: 2148-8274 / E-ISSN: 2587-0084
, Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi
Dergisi

Turkish Journal of Reproductive Medicine and Surgery

Dernek Sitesi
Kayıtlı İndexler
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR

Yüksek Ovaryen Yanıtlı Olgularda, Beden Kitle İndeksinin ART Sonuçları Üzerine Etkinliğinin Araştırılması: Prospektif Kohort Çalışma
The Impact of Body Mass Index on ART Outcomes of High-Responders: Prospective Cohort Study
Received Date : 18 Jan 2017
Accepted Date : 06 Feb 2017
Doi: 10.24074/tjrms.2017-54841 - Makale Dili: EN
TJRMS 2017;1(1):7-12
ÖZET
Yardımla üreme teknikleri (YÜT) uygulanan yüksek ovaryen yanıtlı olgularda, farklı beden kitle indeksinin (BKİ), gebelik sonuçları üzerine etkisini incelemek. Gereç ve Yöntemler: Farklı BKİ değerlerine sahip toplam 120 yüksek ovaryen yanıtlı olgu çalışmaya dahil edildi. Yüksek yanıt kriteri olarak olgudaki serum AMH değerinin >4 ng/ml olması kabul edildi. BKİ değerlerine göre olgular 3 gruba ayrıldı:normal kilolu 57 olgu (BKİ 18,5-24,9 kg/m2), fazla kilolu 42 olgu (BKİ 25-29,9 kg/m2), obez 21 olgu (BKİ >30 kg/m2), gebelik ve ovaryen hiperstimulasyon sendromu (OHSS) oranları açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Obez grupta, hem kullanılan gonadotropin dozu hem de toplanan oosit sayısı, diğer 2 gruba göre anlamlı olarak daha az saptandı (p<0,05). Fertilizasyon, gebelik oranları ve diğer parametreler açısından gruplar arasında farklılık saptanmadı. Sonuç: YÜT uygulaması yapılan yüksek yanıtlı olgularda, BKİ değerlerinin, YÜT sonuçlarına belirgin etkisinin olmadığı ortaya konulmuştur. Obez olgularda toplanan oosit sayısının az olmasının yanında, gebelik oranlarında farklılık saptanmamıştır. OHSS oranlarının, BKİ arttıkça bir miktar azaldığı gözlenmiştir.
ABSTRACT
Objective: Is to evaluate the impact of body mass index (BMI) levels on pregnancy outcomes in high-responders undergoing assisted reproductive technology (ART). Material and Methods: Total of 120 high responders was allocated to the study. High response was defined as having high serum AMH levels (>4 ng/ml). Subjects were divided into three groups according to their BMI values; normal weight 57 (BMI 18.5–24.9 kg/m2), overweight 42 (25-29.9 kg/m2) and obese 21 subjects (BMI ≥30 kg/m2) were compared for pregnancy outcomes and Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) rates. Gonadotropin starting dose was fixed to 150 IU/day in antagonist co-treated cycles for all subjects. Results: A total of 120 cycles were evaluated. In patients with BMI ≥30 kg/m2, the total gonadotropin use was significantly higher (p<0.001) and number of retrieved oocytes was significantly lower (p=0.001) when compared to other groups. In normal weight patients, significantly higher numbers of mature oocytes and 2PN embryos were obtained when compared with other groups (p<0.001). Other parameters including number of good quality embryos available for transfer, implantation, biochemical, clinical pregnancy and OHSS rates were similar between all groups. Conclusion: Our results did not reveal a significant effect of BMI on the ART outcomes of high responder infertile women. Although higher BMI was correlated with less number of retrieved oocytes, it did not resulted with a negative impact on pregnancy outcomes. Another interesting finding was the trend to a less OHSS incidence with the increase in BMI of high responder patients.